Biblioteka

Marek Adamczewski

Prof. dr hab. Mieszka w Gdańsku, zajmuje się projektowaniem produktu, design management i dydaktyką. Na koncie ma blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów, głównie kompleksowych opracowań wzorniczych, w tym ponad 20 pojazdów szynowych. Projektuje w interdyscyplinarnych zespołach, od 2003 roku w pracowni projektowej maradDesign. Kurator i projektant wielu wystaw, członek jury wielu konkursów wzorniczych, konsultant merytoryczny i współautor programu Wzornictwo Biznes Zysk. Kierownik Pracowni Projektowania Produktu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wykładowca studiów podyplomowych Total Design Management (IWP i Szkoła Biznesu PW w Warszawie). Członek Rady Doskonałości Naukowej, Profesor Honorowy Politechniki Warszawskiej. Designer Roku 2006 (tytuł przyznany zespołowi przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego).

Malwina Antoniszczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Grafiki i Wzornictwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz doktorantka w Katedrze Projektowania Ergonomicznego na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi również wykłady z podstaw ergonomii. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rządu francuskiego, ukończyła Wydział Form Przemysłowych krakowskiej ASP, a studia podyplomowe odbyła w École Nationale Supérieure de Création Industrielle – Les Ateliers w Paryżu. W praktyce projektowej zajmuje się scenografią muzealniczą i aranżacją wystaw.

Michał Błaszczyński

Historyk sztuki, wykładowca akademicki, kurator działu mebli Muzeum Narodowego w Poznaniu. Autor wystaw, publikacji i prelekcji z zakresu sztuki użytkowej i architektury wnętrz. 

Julia Błaszczyńska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyczka sztuki, szczególnie zainteresowana polskim wzornictwem oraz europejską porcelaną. Autorka prelekcji oraz artykułów z obszaru rzemiosła artystycznego i dizajnu, kuratorka wystaw. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą poznańskiego meblarstwa okresu PRL i wykłada historię wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Tomasz Bierkowski

Prof. dr. hab., projektant, doradca, badacz, wykładowca akademicki, krytyk dizajnu. Specjalizuje się w projektowaniu publikacji naukowych i popularno-naukowych, a także identyfikacji wizualnych. Autor książek O typografii, Solidaryca – fenomen komunikacyjny, Typografia dla humanistów (współautorka dr hab. Ewa Repucho) oraz artykułów poświęconych typografii i komunikacji wizualnej w publikacjach naukowych i prasie specjalistycznej w Polsce i za granicą.

Krzysztof Bogomaz

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (2012). Zarządza projektami, strategiami opartymi na dizajnie i innowacjach. Konsultant i dizajn menedżer w firmie Ergo Design. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową i dydaktyczną, głównie na macierzystej uczelni, gdzie w 2018 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie zarządzania projektowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki, procesu i narzędzi, które usprawniają wykorzystanie dizajnu w biznesie.

Edward Bolak

Absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1993), specjalista ds. autyzmu, od 2003 roku współpracownik Fundacji Wspólnota Nadziei tworzącej Farmę Życia – ośrodek pobytu stałego, pracy terapii i rehabilitacji dla dorosłych osób z autyzmem.

Anna Cymer

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka Nagrody Dziennikarskiej Izby Architektów RP. Autorka książki Architektura w Polsce 1945–1989, na co dzień pisze o architekturze nowoczesnej, współczesnej i zabytkowej zarówno dla mediów popularnych, jak specjalistycznych.

Maria Dziedzic

Profesor zwyczajny na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 1973 jest kierownikiem Katedry Metodyki Projektowania, a od 2016 – dziekanem macierzystego Wydziału. Działalność twórcza obejmuje: projektowanie szkła eksperymentalnego w latach 70., badania dotyczące metod oceny i narzędzi do ergonomicznego projektowania siedzisk w lach 80., redakcję publikacji z zakresu historii wzornictwa (między innymi praca zbiorowa Warsztaty Krakowskie 1913–1926, 2009, oraz współredagowane Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964–2014, 2014), artykuły na temat badań i projektowania pozycji siedzącej i siedzisk oraz problematyki projektowania uniwersalnego w dydaktyce. Od połowy lat 80. w kształceniu projektantów podejmuje zagadnienia projektowania społecznie odpowiedzialnego w wymiarze uniwersalnym.

Gerry Derksen

Pochodzi z Kanady, gdzie studiował w szkole architektury na University of Manitoba, a później ukończył studia magisterskie na University of Alberta. Pod kierunkiem Jorge Frascary studiował projektowanie komunikacji wizualnej, integrujące filozofię projektowania zorientowanego na użytkownika z tradycyjnymi strategiami komunikacji marketingowej. W swojej pracy magisterskiej zatytułowanej Postrzeganie ruchu przez sędziów przysięgłych badał rekonstrukcje miejsc zbrodni w celu określenia ich wpływu na powstawanie uprzedzeń u sędziów. Duża część jego badań dotyczy ludzkich zachowań, postrzegania mediów interaktywnych, wizualizacji i projektowania doświadczeń. Obecnie wykłada projektowanie informacji cyfrowej na Winthrop University, jednocześnie aktywnie prowadząc badania nad zagadnieniami projektowania komunikacji, funkcjonalności i mediów wizualnych.

Artur Frankowski

Projektant grafiki użytkowej, w tym krojów pism, typograf. Profesor na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Czesława Frejlich

Profesor zwyczajny. Prowadzi zajęcia na krakowskiej i warszawskiej Akademiach Sztuk Pięknych. Do końca lat 90. pracowała jako projektantka wzornictwa, specjalizując się w projektowaniu ergonomicznym. W kolejnych latach kuratorka wystaw i publikacji poświęconych wzornictwu. W latach 2001–2017 roku redaktor naczelna ogólnopolskiego kwartalnika „2+3D”, a od 2018 redaktorka internetowego magazynu „Formy.xyz”, którego jest także współzałożycielką.

Maciej Guzik

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z tytułem magistra ochrony środowiska w 2008 roku. Następnie podjął studia doktoranckie na University College Dublin w Irlandii. W tym czasie wyspecjalizował się w rozwoju fermentacji o wysokiej gęstości komórkowej, przetwarzaniu polihydroksyalkanianów (PHA), a także manipulacji genetycznej bakterii. W 2012 roku przedstawił rozprawę doktorską zatytułowaną Konwersja polietylenu pochodzącego od konsumentów do biodegradowalnego polimeru polihydroksyalkanianu. W kolejnych latach pracował w firmie spin-out UCD Bioplastech, gdzie zajmował się rozwojem strategii fermentacyjnych do produkcji PHA. Był również liderem projektu mającego na celu produkcję małych molekuł powstających z PHA. W 2015 roku wrócił do Krakowa, swojego rodzinnego miasta, i rozpoczął pracę w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk. W 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w chemii. Intensywnie prowadzi badania związane z biopolimerami.

Anna Gołębicka

Strateg komunikacji i zarządzania, absolwentka Wydziału Ekonomii Politechniki Koszalińskiej. Partner w strategicznych projektach komercyjnych i publicznych: Departament Ochrony Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Powstania Warszawskiego, Gatta, Agata, Paged, Maxfliz, GRENA, OZZL. Zarządzała marketingiem kanałów tematycznych CANAL+ (2011–2013), marketingiem Paged (2010–2011). Wcześniej związana z TVN SA (2006–2008). Doświadczenie strategiczne zawdzięcza długoletniej pracy jako dyrektor strategii agencji reklamowych Martis, GREY Group (2000–2006, 2012).  Współpracuje jako ekspert z Centrum im. Adama Smitha.  Projektowała procesy tworzenia i wprowadzania na rynek produktów. Odznaczona medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Paweł Grobelny

Projektant i kurator wystaw. Adiunkt na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie od roku 2015 prowadzi Pracownię Projektowania Przestrzeni Publicznej. Studiował na Akademiach Sztuk Pięknych w Poznaniu (2000–2005), Lyonie (2003) i Paryżu (2006). Stypendysta rządu francuskiego w Paryżu (2007), Casa de Velazquez – Académie de France w Madrycie (2010) oraz programu „Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury (2011). Zrealizował kilkanaście projektów w przestrzeni publicznej, między innymi w Brukseli (2008, 2010, 2012), Strasburgu (2017), Szanghaju (2010), Poznaniu (2014–2018) oraz podparyskiej dzielnicy La Defense (2016).

Jerzy Hausner

Profesor nauk ekonomicznych, pracujący w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, autor ponad 400 publikacji naukowych, inicjator ruchu Open Eyes Economy, doktor honorowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat Nagrody Kisiela.

Paweł Jasiewicz

Wykładowca na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi Eksperymentalną Pracownię Drewna. Pracę doktorską o temacie Drewno. Tradycyjny materiał a jego innowacyjne zastosowanie w projektowaniu obronił w 2019 roku. Studiował w Seinäjoki Polytechnic w Finlandii (2005), wzornictwo przemysłowe w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (2006) oraz projektowanie mebli w Buckinghamshire New University w High Wycombe w Wielkiej Brytanii (2007). Otrzymał nagrody i nominacje do nagród Design Alive, must have, Red Dot. Współpracował z podmiotami takimi jak: Olta, Ikea, Greenpeace, Corian Polska, Marro, Meden in Med, CSW w Warszawie, Bęc Zmiana, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy Instytut Audiowizualny.

Marek Jakubowski

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1982). Od 1981 roku nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania. Specjalizuje się w tyflografice. Współautor pierwszego polskiego Atlasu Polski dla niewidomych i słabo widzących (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2004) oraz Technologii wytwarzania map i planów wypukłych dla niewidomych i słabo widzących (Ośrodek dla Niewidomych w Owińskach, Owińska 2002). Prowadzi firmę wydawniczą Studio Tyflografiki, zajmującą się grafikami i tyflografikami oraz drukiem w piśmie Braille’a. Opracował polski krój pisma Braille’a (2005). Autor graficznych publikacji dotykowych, między innymi planu komunikacyjnego Poznania (2007), układu okresowego pierwiastków chemicznych (2008), gier logicznych dla niewidomych (2012–2014) i tyflologicznych pomocy dydaktycznych. Współzałożyciel (2004) i pierwszy prezes Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym. Zorganizował i prowadzi w Ośrodku dla Niewidomych w Owińskach Muzem Tyflologiczne, poświęcone edukacji i kulturze niewidomych. Zgromadził trzy tysiące eksponatów, między innymi mapy tyflologiczne, tyflografiki i historyczne pomoce dydaktyczne. Laureat dwóch nagród Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji (1999, 2003), nagrody Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tyflokartografii (2005) oraz Orderu Uśmiechu (2002).

Lech Kolasiński

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2012 roku uzyskał dyplom w Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Grzegorza Sztwiertni, a aneks z malarstwa zrealizował u prof. Andrzeja Bednarczyka. W 2019 roku obronił doktorat na Wydziale Form Przemysłowych pod opieką prof. Czesławy Frejlich. Zajmuje się projektowaniem adaptacji edukacyjnych i tyflograficznych trawestacji dzieł sztuki na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, malarstwem, wideo, animacją oraz ilustracją. Jego indywidualne wystawy odbyły się między innymi w Krakowie, Lublanie, Mariborze oraz Lecce. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Od 2014 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dawid Kozłowski

Artysta wideo, motion dizajner, fotograf, VJ. Jest z wykształcenia teatrologiem, ukończył Uniwersytet Jagielloński. Pracuje na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2018 roku złożył pod kierunkiem prof. Ireneusza Olszewskiego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pracę doktorską o wielkoformatowych projekcjach wideo. W pracy artystycznej zajmuje się tworzeniem multimediów do spektakli teatralnych i operowych. Przygotowuje również wizualizacje muzyczne oraz oprawy koncertów.

Kamil Kowalski

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2007). Od 2019 roku dyrektor Integracja LAB oraz Działu Usług Eksperckich w Fundacji Integracja. Wykładowca na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP. Zajmuje się propagowaniem idei projektowania uniwersalnego, audytami architektonicznymi, badaniami i doradztwem w zakresie projektowania dla wszystkich. W latach 2012–2014 ekspert Narodowego Centrum Kultury w zespole programowym „Rozwój infrastruktury kultury”. W latach 2016–2017 ekspert w zespole przygotowującym zmiany w przepisach budowlanych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Autor publikacji dotyczących projektowania dla wszystkich. Od 2020 roku członek Rady Dostępności.

Agata Kwiatkowska-Lubańska

Projektantka wzornictwa specjalizująca się w dziedzinie barwy. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Autorka wielu artykułów z zakresu wiedzy o barwie i prelegentka biorąca aktywny udział w polskich i międzynarodowych konferencjach. Konsultantka kolorystyki współpracująca z firmami z branży farb, lakierów oraz wyposażenia wnętrz. Uczestniczka zespołów zajmujących się prognozowaniem trendów barwnych. Pasjonatka wszystkich zagadnień z zakresu nauki o barwie, organizatorka cyklu konferencji Dzień Barwy w Krakowie.

Piotr Korduba

Historyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zajmuje się kulturą zamieszkiwania, wzornictwem, niemiecko-polskimi relacjami artystyczno-historycznymi, a także problematyką miejską. Autor między innymi książek: Sołacz. Domy i ludzie (Poznań 2009, 2012); Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (Poznań 2012, wraz z A. Paradowską) oraz Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego (Warszawa 2013).

Ewa Kopczyńska

Socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi badania nad kulturą jedzenia i dynamiką systemów żywnościowych.

Irma Kozina

Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1988 roku wykłada zagadnienia sztuki współczesnej i historii dizajnu na wyższych uczelniach w Katowicach, Gliwicach, Krakowie i Warszawie; stypendystka fundacji Gerda Henkel Stiftung oraz DAAD; autorka artykułów i książek traktujących o sztuce nowoczesnej i współczesnej, modzie, dizajnie i historii mias. Napisała między innymi: Pałace i zamki pruskiej części Górnego Śląska (2001), Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763–1955 (2005), Art deco (2013), Ikony dizajnu w województwie śląskim (2012), Polski Design (2014), Historia mody od krynoliny do mini (2017). Od 2012 roku prowadzi rubrykę Ikony designu w wydawanym przez SARP czasopiśmie „ARCH”, jest też autorką monograficznych opracowań o artystach związanych z Katowicami (między innymi o twórczości Romana Kalarusa, Kazimierza Cieślika, Romana Staraka i Romana Nowotarskiego, Karola Wieczorka).

Michał Kracik

Projektant wzornictwa, adiunkt na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współzałożyciel firmy projektowej EXEON. Jest pasjonatem eksploracji kosmosu.

Marta Leśniakowska

Historyczka sztuki, prof. Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w problematyce nowoczesnej architektury i kultury wizualnej w perspektywie transdyscyplinarnej. Autorka 10 książek oraz wielu tekstów naukowych i krytycznych, publikowanych między innymi w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Modusie”, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Miejscu”, „Nowych Książkach” i publikacjach zbiorowych. Juror i kurator kilku wystaw. Członek zespołów eksperckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rad programowych (między innymi dwukrotnie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki) oraz fundacji zajmujących się współczesną kultur artystyczną (Profile, Centrum Architektury, Kultura Miejsca). Odznaczona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego srebrnym Medalem Zasłużona Kulturze Gloria Artis (2014). Oprócz pracy naukowej uprawia fotografię, prezentowaną i nagradzaną na wystawach w kraju i za granicą (prace w kolekcjach prywatnych i publicznych, w tym w Muzeum Narodowym we Wrocławiu). Mieszka w Warszawie.

Stanisław Łoboziak

Z wykształcenia biolog molekularny, absolwent wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w Instytucie Genetyki i Biotechnologii UW zgłębiał tajemnice świata RNA. Z zamiłowania popularyzator nauki zafascynowany zjawiskiem bioluminescencji. Obecnie związany z Centrum Nauki Kopernik, gdzie odpowiada między innymi za działalność laboratorium biologicznego, prace koncepcyjne nad eksponatami biologicznymi, tworzenie programu Festiwalu Przemiany. Autor książki popularnonaukowej Laboratorium w szufladzie – biologia. Poszerza wiedzę dotyczącą mrówek oraz innych owadów społecznych. Zgłębia także technologię otrzymywania mięsa hodowanego komórkowo. Jest również związany z Uniwersytetem SWPS, gdzie na Wydziale School of Form był współautorem fakultetu Global Biodesign Challenge, a na Wydziale School of Ideas uczy studentów technik hodowli komórkowych. Angażuje się w działania międzynarodowego ruchu Global Community Bio Summit, którego celem jest przybliżenie najnowszych osiągnięć biologicznych ogółowi społeczeństwa.

Karol Murlak

Projektant, badacz i wykładowca. Profesor Pratt Insititute w Nowym Jorku i wykładowca w School of Form na Uniwersytecie SWPS. Pracuje dla firm i instytucji w Europie i Ameryce. Jego projekty były prezentowane między innymi w Londynie, Mediolanie, Rio de Janeiro i Nowym Jorku. Laureat nagród i stypendiów takich jak Młoda Polska czy Design by… Ukończył Falmouth College of Art w Wielkiej Brytanii. Jest też absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra i stopień doktora.

Iga Mościchowska

Przebyła drogę od badaczki użyteczności i projektantki UX, poprzez współwłaściciela firmy projektowo-badawczej, aż do obecnej roli trenerki i facylitatorki w obszarze Product Designu. Jest współautorką bestsellerowej książki Badania jako podstawa projektowania user experience oraz cyklicznego badania branży UX w Polsce. Wykładowczyni i założycielka studiów podyplomowych UX & Product Design na AGH. Od kilku lat jest mentorem w programie Google for Startups Accelerator.

Tomasz Mikołajczak

Historyk sztuki, absolwent Wydziału Nauk Historyczno-Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych, między innymi digitalnego programu inwentaryzacji zabytków oraz słownika hierarchicznego pojęć dla dziedzictwa kulturowego, kurator wystaw, w tym wystawy Władysław Wincze. Wnętrza w Muzeum Architektury we Wrocławiu, autor książek i artykułów naukowych związanych z historią sztuki średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej, historią wzornictwa, dziedzictwem kulturowym oraz turystyką kulturową.

Marcin Maciejewski

Foresight Leader w hub:raum – Inkubatorze Technologicznym Deutsche Telecom. Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Kierował strategicznie projektami badawczo-rozwojowymi w dziedzinach przemysłu kreatywnego, w tym wzornictwa, z silnym umocowaniem ich w biznesie. Prowadził zajęcia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: informatyka społeczna) z zakresu projektowania usług oraz studiuje podyplomowo kierunek Trendwatching & Future Studies na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, prowadził zajęcia z innowacji bazującej na trendach. W hub:raumie odpowiada za sprawność realizacji procesów projektowania i innowacji z uwzględnianiem badań (design research), trendów oraz sił i czynników zmian (mega, makro, mikro).

Magdalena Mach

Absolwentka Wydziału Rzeźby i Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2017 roku asystentka w Katedrze Metodyki Projektowania na macierzystym wydziale, obecnie wraz z Joanną Krokosz prowadzi zajęcia w Pracowni Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego. Badaczka procesu projektowego oraz metodyki w dizajnie, projektantka interfejsów aplikacji i stron internetowych. Miłośniczka Bałkanów.

Anna Maga

Hitoryczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1981 związana z Ośrodkiem Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie, którym kieruje od 1993 roku. Jest współautorką wielu wystaw organizowanych przez Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego, między innymi Spółdzielnia Artystów Ład 1926–1996 (1997), Rzeczy pospolite. Polskie produkty 1899–1999 (2000) i Chcemy być nowocześni. Polski design 1955–1968 (2011) oraz Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie (2017).

Grzegorz Młynarski

Współzałożyciel i CEO s360. Projektant usług i strateg UX, autor metod badawczych i projektowych oraz trener service design thinking. Socjolog miasta i codzienności, doktorant w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykłada na Uniwersytecie SWPS, SGH i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Magdalena Małachowska

Strateżka i badaczka. Na co dzień używa dizajnu jako narzędzia zmiany w organizacjach. Specjalizuje się w projektowaniu usług. Działa na styku wielu dyscyplin. Doktorat z ekonomii uzyskała na Uniwersytecie Szczecińskim w obszarze innowacji usługowych i sieciowania. Obecnie wykłada na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie. Bada zależności i powiązania pomiędzy projektowaniem a biznesem. Jest współzałożycielką Service Design Polska, który koncentruje się na podnoszeniu świadomości i rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie projektowania usług w Polsce. Współtworzy Stowarzyszenie Media Dizajn, gdzie wdraża zrównoważone i innowacyjne pomysły w sektorze kreatywnym. Mieszka w Szczecinie, w mieście, które pachnie czekoladą.

Grzegorz Niwiński

Dr hab. prof. warszawskiej ASP, kierownik Katedry Podstaw Projektowania na Wydziale Wzornictwa. Prowadzi zajęcia dla studentów semestru piątego, szóstego i siódmego kursu licencjackiego oraz zajęcia dla pierwszego roku kursu magisterskiego. Prowadzi pracownię dyplomującą na obu poziomach. Partner w firmie Towarzystwo Projektowe SC, w której zespole zrealizował liczne projekty związane z przestrzenią publiczną. Najważniejsze z nich to: Miejski System Informacji dla Warszawy (1996–1998), mała architektura dla Krakowskiego Przedmieścia (rok 2005-2007), System Informacji dla Bielska-Białej (2007–2009), wiaty przystankowe dla Warszawy (2006), rewaloryzacja Dworca Centralnego w Warszawie (2009–2011), projekt sytemu informacji dla Dzielnicy Wisła w Warszawie (rok 2014-2015), projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa (2018–2019). Wykonuje również projekty wnętrz budynków publicznych takich jak: siedziba spółki Agora (1999–2001) czy Narodowe Centrum Muzyki we Wrocławiu (2007–2009), projekt wnętrz Ambasady RP w Berlinie (2013–2014).

Michał Niezabitowski

Doktor nauk humanistycznych, historyk, muzealnik. Od 2004 r. dyrektor Muzeum Krakowa, od 2012 r. Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, nauczyciel akademicki, adiunkt w katedrze historii XIX w. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek wielu rad muzeów w tym od 2011 r. rady ds. muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redaktor naczelny rocznika naukowego „Krzysztofory”. Członek rady naukowej rocznika naukowego „Muzealnictwo”.

Philipp Oswalt

Absolwent studiów architektonicznych na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. W latach 1996–1997 współpracował jako architekt z prowadzoną przez Rema Koolhaasa pracownią OMA w Rotterdamie. Od 2006 roku pełni funkcję profesora w Instytucie Teorii Architektury i Projektowania na Uniwersytecie w Kassel. W latach 2009–2014 był dyrektorem i członkiem Rady Fundacji Bauhaus w Dessau.

Halszka Ogińska

Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1985–2011 związana z Zakładem Ergonomii Collegium Medicum UJ. Od roku 2002 jest konsultantem z zakresu psychologii i ergonomii poznawczej Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia chronopsychologii, senności i deficytu snu, nastrojów i doświadczeń hedonicznych.

Sarah Owens

Edukatorka i badaczka. Zajmuje się historią, praktyką oraz mediacją społecznych i antropologicznych aspektów dizajnu. Obecnie kieruje programem magisterskim i projektami badawczymi w dziedzinie komunikacji wizualnej na Uniwersytecie Sztuki w Zurychu. Jest absolwentką Uniwersytetu w Reading, Royal College of Art w Londynie, University of Applied Sciences w Augsburgu. W 2009 roku była stypendystką w Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie.

Karol Piekarski

Badacz kultury sieciowej, założyciel i kierownik programowy Medialabu Katowice. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, gdzie obronił pracę doktorską na temat przeciążenia informacyjnego i percepcji w społeczeństwie sieciowym. Realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze związane z analizą i wizualizacją danych na temat miasta. Opublikował Metody badania i odkrywania miasta oparte na danych (red., 2015) oraz Kultura danych. Algorytmy wzmacniające uwagę (2017). Jest fanem Linuxa, w badaniach korzysta z Pythona i R.

Josh Plough

Pisarz, redaktor i kurator badający świat dizajnu i jego pozycję w sieciach folkloru, tożsamości i przyszłości. Uzyskał tytuł magistra kuratora dizajnu na Design Academy Eindhoven i działał jako kurator i redaktor w Onomatopee Projects. Obecnie pracuje w Warszawie, gdzie założył organizację pozarządową i księgarnię Ziemniaki i, by badać znaczenie mitu i folkloru w kontekście polityki i technologii cyfrowych.

Marek Pawlak

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kontynuował swoją edukację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył studia MBA na Georgia State University, biznesu międzynarodowego na Stanford University, systemów dynamicznych na Massachusetts Institute of Technology oraz obronił pracę doktorską wAkademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Joanna Rutkowska

Ukończyła informatykę i jest design researcherką. Potrzeba humanizacji nowych technologii sprawiła, że zajmuje się projektowaniem. W ramach programu doktorskiego Tallinn University w Estonii tworzy pracę Actionable service design deliverables. Jest autorką publikacji naukowych z obszaru projektowania. Należy do IDEO U Community of Practice, gdzie rozwija kompetencje z obszaru kreatywnego przywództwa. Od 2013 roku współtworzy raport User Experience i Product Design w Polsce.

Michael Renner

Profesor komunikacji wizualnej i kierownik Instytutu Komunikacji Wizualnej (Visual Communication Institute, The Basel School of Design HGK FHNW). Obecnie pełni obowiązki dziekana HGK FHNW. Dla Rennera sam proces projektowy jest zarówno centralnym tematem badań, jak i metodologią dającą wgląd w sposób tworzenia znaczeń za pomocą obrazów. Wykłada i prowadzi warsztaty w Europie i poza nią, dużo publikuje, zasiada w międzynarodowych jury i komitetach doradczych; członek AGI.

Stan Ruecker

Pracuje na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign (na stanowisku Anthony J. Petullo Professor in Design). Obecnie koncentruje się na problematyce badań w dizajnie, a w szczególności na sposobach, w jakie badania pomagają zrozumieć naszą spodziewaną przyszłość, wpływają na zmiany w metodach prototypowania, ułatwiają projektowanie fizycznych interfejsów do analizy tekstu, modelowania czasu oraz projektowania doświadczenia.

Seweryn Rudnicki

AGH w Krakowie. Design researcher i facilitator procesów kreatywnych. Pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH. Jest współzałożycielem Hearts & Heads – agencji, która pomaga wdrażać podejście user-centered oraz techniki kreatywności do biznesu. Pracował między innymi dla takich klientów jak Motorola Solutions, ABB, HSBC, PGNiG, TNS, Brainly, Schwitzke & Górski, 3DGence, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krakowski Park Technologiczny i wielu innych

Jacek Ryń

Absolwent wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2010), w której się doktoryzował w 2019 roku. Na macierzystej uczelni pracuje od 2012 roku. Od 2020 roku pełni funkcję kierownika Katedry Projektowania Produktu. Odbył staż w Droog w Amsterdamie (2007). W latach 2011–2014 był projektantem w firmie Terma. Od 2008 roku wspólnie z Pauliną Ryń prowadził studio Razy2. Od roku 2020 biuro projektowe funkcjonuje pod nazwą Jacek Ryń Studio. Projektuje przedmioty codziennego użytku, meble, oświetlenie, elementy przestrzeni publicznej, a także urządzenia rehabilitacyjne. Jest autorem wielu wdrożonych produktów, w tym grzejnika PLC, który zdobył tytuł Dobry Wzór 2014 (Instytut Wzornictwa Przemysłowego) oraz must have 2015 na Łódź Design Festival. Brał udział w pracach przy urządzeniu do rehabilitacji Pictor, które zostało uhonorowane wyróżnieniem Polski Produkt Przyszłości, przyznanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2013 roku. Był członkiem Rady Programowej Gdynia Design Days 2015 i 2016. Od 2016 roku jest prezesem spółki Rokky, zajmującej się produkcją inteligentnych systemów ogrzewania elektrycznego.

Katarzyna Rzehak

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów Museum and Gallery Management na City University w Londynie, dyrektor kreatywna w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Jacek Smolicki

Artysta, projektant i badacz operujący na styku technologii, nowych mediów, estetyki i kultury. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Experience Design na Konstfack oraz Mediów, Sztuk Performatywnych i Dźwięku na Akademii Dramatycznej w Sztokholmie. Doktor mediów i komunikacji Uniwersytetu w Malmö.

Agata Szydłowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest autorką między innymi książki Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989 (2018), a także kuratorką i współkuratorką kilkunastu wystaw poświęconych projektowaniu.

Joanna Szabuńko

Ekspertka zajmująca się prawami człowieka i standardami ochrony środowiska w biznesie, odpowiedzialną produkcją i konsumpcją. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Członkini Rady Fundacji Fairtrade Polska. Researcherka, autorka raportów i materiałów edukacyjnych, audytorka społeczna. Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek stosunki międzynarodowe).

Joanna Sawicka-Gajin

Kulturoznawczyni, specjalistka zajmująca się komunikacją kultury oraz kampanii konsumenckich, koordynatorka kampanii Pytaj o chemię, prowadzonej przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie. Specjalizuje się w relacjach z biznesem oraz mediami. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Ekolożka i aktywistka.

Marek Suchowiak

Absolwent i wykładowca Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współzałożyciel i przez ponad 20 lat współtwórca zespołu projektowego Triada Design, w ramach którego zaprojektowano i wdrożono do produkcji kilkaset projektów, w tym kilkadziesiąt na stałe wpisanych w kanon polskiego wzornictwa.

Andrzej Szczerski

Wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Naukowych (2015–2018), autor książek i wystaw poświęconych sztuce XIX i XX wieku oraz sztuce współczesnej. Ostatnio opublikował książkę Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (Kraków 2018). Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.

Kuba Sowiński

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, dyplom w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Zajmuje się projektowaniem graficznym ze szczególnym uwzględnieniem grafiki wydawniczej. Współtwórca ogólnopolskiego kwartalnika projektowego „2+3D” ukazującego się w latach 2001–2016.

Jarosław Szymański

Profesor zwyczajny na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Projektowania Produktu. W latach 2012–2016 prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich tej uczelni. Współzałożyciel pracowni projektowej i architektonicznej STUDIO 1:1, w której od 2001 roku razem z innymi projektantami realizuje projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, architektury oraz wystawiennictwa. Laureat wielu nagród w konkursach międzynarodowych i krajowych. W roku 2019 otrzymał tytuł Designera Roku nadawany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Anna Szwaja

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od ukończenia studiów w 2004 roku pracuje na macierzystym wydziale w Pracowni Projektowania Alternatywnego, gdzie do roku 2009 była asystentką prof. Mieczysława Górowskiego. Po obronie doktoratu w 2015 roku pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi również zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku wzornictwo. Poza dydaktyką zajmuje się projektowaniem w zakresie grafiki i produktu oraz fotografią.

Andrzej Śmiałek

Dr hab., absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współzałożyciel i wieloletni dyrektor kreatywny Ergo Design, jednego z czołowych zespołów projektowych w Polsce. Projekty Ergo Design były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymały wiele nagród i wyróżnień, w tym Red Dot (2014, 2016, 2019), Teraz Polska (2003), Dobry Wzór (2009, 2012, 2013, 2014), Top Design Award (2013, 2016). W 2009 roku otrzymał tytuł Designera Roku przyznawany przez  Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Od 2007 roku prowadzi na macierzystej uczelni Pracownię Projektowania Produktu. W 2011 roku wraz z żoną założył fundację Szkoły na Końcu Świata,  której celem jest wspieranie edukacji dzieci z nepalskiej prowincji Mustang.

Ryszard Tadeusiewicz

Profesor zwyczajny. Były trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, były trzykrotny prezes Krakowskiego Oddziału PAN i pierwszy przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU. Autor ponad dwóch tysięcy artykułów i ponad 100 książek. Doktor honoris causa 14 polskich i zagranicznych uczelni. Szczegółowe dane (w tym adres e-mail i numer telefonu) na stronie www.Tadeusiewicz.pl

Jadwiga Urbanik

Adiunkt w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania badawcze: historia architektury i urbanistyki XX wieku. Członek DOCOMOMO (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement; przewodnicząca polskiej sekcji), ISC/T (International Specialist Committee on Technology), Rady Naukowej Muzeum Architektury we Wrocławiu, Komisji Architektury i Urbanistyki PAN, Oddział Wrocław.

Marcin Wolny

Marcin Wolny

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współzałożyciel i senior partner Studia Otwartego. Dyrektor kreatywny i projektant z wieloletnim doświadczeniem w rozbudowanych projektach identyfikacji wizualnej. Autor lub współautor projektów identyfikacji wizualnych między innymi RMF FM, Radia Kraków, Instytutu Książki, Festiwalu Kultury Żydowskiej, Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Akademii Sztuk Teatralnych, Politechniki Rzeszowskiej, oraz miast – Wadowic, Rybnika i Skawiny.

Katarzyna Wala

Absolwentka etnologii oraz studiów doktoranckich nauk o kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2017–2018 metodyczka do spraw badań i ewaluacji w projekcie Generator Innowacji Sieci Wsparcia, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Od 2018 roku pracuje jako Qualitative Design Researcher w hub:raumie – Inkubatorze Technologicznym Deutsche Telecom. Autorka i współautorka publikacji naukowych i raportów z badań.

Mariusz Wszołek

Komunikolog. Adiunkt w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych podejść do projektowania. Redaktor serii wydawniczej Manual i Communication design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej oraz zastępca Dyrektora Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS. Ponadto aktywny projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z NEONET, PDG, MNiSW, Uniwersytetem Wrocławskim, Grupą Kapitałową Domar, Media Markt.

Mateusz Wróblewski

W 2001 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie pracuje od roku 2003. W roku 2002 odbył staż u Rona Arada w One Off Studio. W latach 2001–2015 prowadził wraz z Moniką Okupniak studio projektowe Arne Design. Wspólnie zrealizowali projekty przestrzeni sprzedażowych dla takich marek sieciowych, jak: Wittchen (2003–2010), Esotiq (2006–), CCC (2013–2016). W latach 2016–2018 pracował na stanowisku design team head w norwesko-szwedzko-polskim holdingu Norcospectra. W roku 2018 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Obecnie jest kierownikiem Katedry Mebla i pełni funkcję brokera innowacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Mariusz Włodarczyk

Projektant, specjalista z zakresu wzornictwa, grafiki użytkowej i architekt wnętrz, czynny zawodowo, realizujący projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w latach 2009–2012, prorektor ASP w Łodzi w latach 2012/2019, od 2019 roku dziekan Wydziału Sztuk Projektowych tej uczelni.

Anna Zabdyrska

Projektantka grafiki, kuratorka i autorka wystaw. Studiowała na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Na co dzień pracuje w Instytucie Grafiki i Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współpracuje z krakowskimi muzeami, instytucjami kultury i wydawnictwami projektując wystawy i grafikę.

Daniel Zieliński

Projektant wzornictwa i artysta. Jest absolwentem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Specjalizuje się w projektowaniu produktu, głównie narzędzi i urządzeń. Zaprojektował większości urządzeń firmy Innova. Wspólnie z Marią Górską projektuje wystawy między innymi dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i ASP w Warszawie. Uprawia sztukę przedmiotu. Jego prace były prezentowane na indywidualnych wystawach, takich jak Gabinet obiektów Daniela Zielińskiego (Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 1998), Symulatory (Salon Akademii i Łódź Design Festival, 2015).