Biblioteka

Marek Adamczewski

Prof. dr hab. Mieszka w Gdańsku, zajmuje się projektowaniem produktu, design management i dydaktyką. Na koncie ma blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów, głównie kompleksowych opracowań wzorniczych, w tym ponad 20 pojazdów szynowych. Projektuje w interdyscyplinarnych zespołach, od 2003 roku w pracowni projektowej maradDesign. Kurator i projektant wielu wystaw, członek jury wielu konkursów wzorniczych, konsultant merytoryczny i współautor programu Wzornictwo Biznes Zysk. Kierownik Pracowni Projektowania Produktu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wykładowca studiów podyplomowych Total Design Management (IWP i Szkoła Biznesu PW w Warszawie). Członek Rady Doskonałości Naukowej, Profesor Honorowy Politechniki Warszawskiej. Designer Roku 2006 (tytuł przyznany zespołowi przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego).

Malwina Antoniszczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Grafiki i Wzornictwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz doktorantka w Katedrze Projektowania Ergonomicznego na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi również wykłady z podstaw ergonomii. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rządu francuskiego, ukończyła Wydział Form Przemysłowych krakowskiej ASP, a studia podyplomowe odbyła w École Nationale Supérieure de Création Industrielle – Les Ateliers w Paryżu. W praktyce projektowej zajmuje się scenografią muzealniczą i aranżacją wystaw.

Julia Błaszczyńska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyczka sztuki, szczególnie zainteresowana polskim wzornictwem oraz europejską porcelaną. Autorka prelekcji oraz artykułów z obszaru rzemiosła artystycznego i dizajnu, kuratorka wystaw. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą poznańskiego meblarstwa okresu PRL i wykłada historię wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Tomasz Bierkowski

Prof. dr. hab., projektant, doradca, badacz, wykładowca akademicki, krytyk dizajnu. Specjalizuje się w projektowaniu publikacji naukowych i popularno-naukowych, a także identyfikacji wizualnych. Autor książek O typografii, Solidaryca – fenomen komunikacyjny, Typografia dla humanistów (współautorka dr hab. Ewa Repucho) oraz artykułów poświęconych typografii i komunikacji wizualnej w publikacjach naukowych i prasie specjalistycznej w Polsce i za granicą.

Ona Bantjes-Ràfols

Historyczka, którą zainteresowanie kwestiami gender i seksualności zaprowadziło do badań projektowych. Jest magisterką historii ze specjalizacją w cyfrowych naukach humanistycznych; jej dyplom na Carleton University dotyczył badań nad geografiami queer w Barcelonie lat 70. zeszłego wieku. Zafascynowana możliwościami udostępniania wyników badań za pomocą narzędzi cyfrowych w 2020 roku stworzyła cyfrową mapę historii LGBTQ w Barcelonie Locating Queer Memories: A Digital Map of LGBTQ History in Barcelona, 1970–1980 (arcg.is/0XmPzi).

Robert Lee Brackett III

Adiunkt na Wydziale Architektury Pratt Institute, dyrektor w d.r.a. Lab. Ma 15-letnie doświadczenie w obliczeniach projektowych i produkcji. Pracował jako kierownik produkcji i był głównym projektantem w Associate Fabrication. Prowadzi w Nowym Jorku Miscellaneous Projects, własną firmę konsultingową specjalizującą się we wdrażaniu projektów. Opracowuje projekty artystyczno-badawcze dla architektów i innych klientów wystawiane w wielu miejscach na świecie. Brał udział w badaniach materiałoznawczych dotyczących samomieszającego się i samonaprawiającego się betonu. Prowadził kursy z zakresu CNC i robotyzacji w Pratt Institute, New York City College of Technology, Rensselaer Polytechnic Institute oraz Columbia Graduate School of Architecture, Planning and Preservation.

Edward Bolak

Absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1993), specjalista ds. autyzmu, od 2003 roku współpracownik Fundacji Wspólnota Nadziei tworzącej Farmę Życia – ośrodek pobytu stałego, pracy terapii i rehabilitacji dla dorosłych osób z autyzmem.

Agnieszka Balcer-Thinlay

Absolwentka psychologii Międzykulturowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i absolwentka studiów podyplomowych metody statystyczne w biznesie na Uniwersytecie Warszawskim. Od 18 lat zawodowo zajmuje się badaniami rynku i badaniami UX, pracując zarówno w agencjach badawczych, jak i firmach budujących własne produkty i usługi. Od ponad czterech lat kieruje badaniami produktu w Codility i wykłada zastosowanie internetu w badaniach marketingowych w Szkole Głównej Handlowej.

Michał Błaszczyński

Historyk sztuki, wykładowca akademicki, kurator działu mebli Muzeum Narodowego w Poznaniu. Autor wystaw, publikacji i prelekcji z zakresu sztuki użytkowej i architektury wnętrz. 

Krzysztof Bogomaz

Chief Innovation Officer w Ergodesign, w którym cyrkularne strategie i myślenie o możliwych „przyszłościach” stanowią źródło innowacji i rozwoju organizacji, z którymi współpracuje firma. W 2018 roku obronił tytuł doktora w dziedzinie design management, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki, procesu i narzędzi usprawniających wykorzystanie dizajnu w biznesie.

Anna Cymer

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka Nagrody Dziennikarskiej Izby Architektów RP. Autorka książki Architektura w Polsce 1945–1989, na co dzień pisze o architekturze nowoczesnej, współczesnej i zabytkowej zarówno dla mediów popularnych, jak specjalistycznych.

Gerry Derksen

Pochodzi z Kanady, gdzie studiował w szkole architektury na University of Manitoba, a później ukończył studia magisterskie na University of Alberta. Pod kierunkiem Jorge Frascary studiował projektowanie komunikacji wizualnej, integrujące filozofię projektowania zorientowanego na użytkownika z tradycyjnymi strategiami komunikacji marketingowej. W swojej pracy magisterskiej zatytułowanej Postrzeganie ruchu przez sędziów przysięgłych badał rekonstrukcje miejsc zbrodni w celu określenia ich wpływu na powstawanie uprzedzeń u sędziów. Duża część jego badań dotyczy ludzkich zachowań, postrzegania mediów interaktywnych, wizualizacji i projektowania doświadczeń. Obecnie wykłada projektowanie informacji cyfrowej na Winthrop University, jednocześnie aktywnie prowadząc badania nad zagadnieniami projektowania komunikacji, funkcjonalności i mediów wizualnych.

Maria Dziedzic

Profesor zwyczajny na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 1973 jest kierownikiem Katedry Metodyki Projektowania, a od 2016 – dziekanem macierzystego Wydziału. Działalność twórcza obejmuje: projektowanie szkła eksperymentalnego w latach 70., badania dotyczące metod oceny i narzędzi do ergonomicznego projektowania siedzisk w lach 80., redakcję publikacji z zakresu historii wzornictwa (między innymi praca zbiorowa Warsztaty Krakowskie 1913–1926, 2009, oraz współredagowane Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964–2014, 2014), artykuły na temat badań i projektowania pozycji siedzącej i siedzisk oraz problematyki projektowania uniwersalnego w dydaktyce. Od połowy lat 80. w kształceniu projektantów podejmuje zagadnienia projektowania społecznie odpowiedzialnego w wymiarze uniwersalnym.

Anna Dulny-Leszczyńska

Absolwentka kierunku Media Interaktywne i Widowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studiów podyplomowych user experience design Uniwersytetu SWPS. Na co dzień projektantka doświadczeń użytkownika w agencji produktowej.

Anna Demska

Studiowała w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje jako kustosz w Zbiorach Wzornictwa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Specjalizuje się w polskim wzornictwie, a szczególnie współczesnej tkaninie. Interesuje się tematami związanymi z rolą, jaką odgrywa sztuka ludowa w projektowaniu. Współtworzyła Galerię Wzornictwa Polskiego w MNW w 2017 roku, jest autorką lub współautorką wystaw, w tym: Między tradycją a nowoczesnością. Instytut Wzornictwa Przemysłowego w poszukiwaniu tożsamości we wzornictwie, 2001; Chcemy być nowocześni. Polski design 1955–1968 z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, 2011–2012 (nagroda Sybilla 2011).

Czesława Frejlich

Profesor zwyczajny. Prowadzi zajęcia na krakowskiej i warszawskiej Akademiach Sztuk Pięknych. Do końca lat 90. pracowała jako projektantka wzornictwa, specjalizując się w projektowaniu ergonomicznym. W kolejnych latach kuratorka wystaw i publikacji poświęconych wzornictwu. W latach 2001–2017 roku redaktor naczelna ogólnopolskiego kwartalnika „2+3D”, a od 2018 redaktorka internetowego magazynu „Formy.xyz”, którego jest także współzałożycielką.

Artur Frankowski

Projektant grafiki użytkowej, w tym krojów pism, typograf. Profesor na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Aleksandra Gracjasz

Doktorantka w Instytucie Antropologii Kulturowej i Socjologii Rozwoju na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie wykonuje badania w ramach projektu badawczego Food Citizens? Collective Food Procurement in European Cities: Solidarity and Diversity, Skills and Scales. Zdobyła tytuł magistra antropologii kulturowej na Utrecht University oraz obroniła licencjat z socjologii na University of York. W 2017 roku otrzymała nagrodę za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Utrechcie.

Paweł Grobelny

Projektant i kurator wystaw. Adiunkt na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie od roku 2015 prowadzi Pracownię Projektowania Przestrzeni Publicznej. Studiował na Akademiach Sztuk Pięknych w Poznaniu (2000–2005), Lyonie (2003) i Paryżu (2006). Stypendysta rządu francuskiego w Paryżu (2007), Casa de Velazquez – Académie de France w Madrycie (2010) oraz programu „Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury (2011). Zrealizował kilkanaście projektów w przestrzeni publicznej, między innymi w Brukseli (2008, 2010, 2012), Strasburgu (2017), Szanghaju (2010), Poznaniu (2014–2018) oraz podparyskiej dzielnicy La Defense (2016).

Maciej Guzik

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z tytułem magistra ochrony środowiska w 2008 roku. Następnie podjął studia doktoranckie na University College Dublin w Irlandii. W tym czasie wyspecjalizował się w rozwoju fermentacji o wysokiej gęstości komórkowej, przetwarzaniu polihydroksyalkanianów (PHA), a także manipulacji genetycznej bakterii. W 2012 roku przedstawił rozprawę doktorską zatytułowaną Konwersja polietylenu pochodzącego od konsumentów do biodegradowalnego polimeru polihydroksyalkanianu. W kolejnych latach pracował w firmie spin-out UCD Bioplastech, gdzie zajmował się rozwojem strategii fermentacyjnych do produkcji PHA. Był również liderem projektu mającego na celu produkcję małych molekuł powstających z PHA. W 2015 roku wrócił do Krakowa, swojego rodzinnego miasta, i rozpoczął pracę w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk. W 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w chemii. Intensywnie prowadzi badania związane z biopolimerami.

Chiara Del Gaudio

Jest projektantką, badaczką i wykładowczynią w School of Industrial Design Carleton University (Kanada). Jej praca skupia się na dizajnie zaangażowanym politycznie, układach sił i konfliktach w procesach projektowych oraz partycypacyjnym i kolaboracyjnym podejściu do projektowania; bada również możliwości procesów projektowania dla samostanowienia. Badaczka pracuje w różnych kontekstach społeczno-kulturowych – od Włoch, przez Brazylię i inne kraje Ameryki Południowej, aż po Amerykę Północną. Od 2004 roku jest członkinią Participatory Design Community, gdzie redaguje specjalne wydania magazynu dotyczące projektowania partycypacyjnego, a w 2020 roku zorganizowała Participatory Design Conference. Jej artykuły publikowane są między innymi W „CoDesign”, „The International Journal of Design” oraz „Urban Design International”, jak i w tomach zbiorowych.

Anna Gołębicka

Strateg komunikacji i zarządzania, absolwentka Wydziału Ekonomii Politechniki Koszalińskiej. Partner w strategicznych projektach komercyjnych i publicznych: Departament Ochrony Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Powstania Warszawskiego, Gatta, Agata, Paged, Maxfliz, GRENA, OZZL. Zarządzała marketingiem kanałów tematycznych CANAL+ (2011–2013), marketingiem Paged (2010–2011). Wcześniej związana z TVN SA (2006–2008). Doświadczenie strategiczne zawdzięcza długoletniej pracy jako dyrektor strategii agencji reklamowych Martis, GREY Group (2000–2006, 2012).  Współpracuje jako ekspert z Centrum im. Adama Smitha.  Projektowała procesy tworzenia i wprowadzania na rynek produktów. Odznaczona medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Paulina Grabowska

Projektantka innowacji w zakresie zrównoważonego i regeneratywnego rozwoju. W swoim studiu NAS-DRA Conscious Design od ponad dziesięciu lat bada oraz projektuje wzorce gospodarki o obiegu zamkniętym, procesy łagodzenia zmian klimatu, a także wykorzystanie różnego typu zanieczyszczeń jako zasobów. Projektuje oraz dostarcza systemy łączące farmy żywności z oświetleniem terapeutycznym. W swoich realizacjach wykorzystuje ekologiczne materiały, zieleń funkcjonalną i mikroorganizmy. Ponadto pomaga firmom i organizacjom zmniejszyć ich materialny oraz cyfrowy ślad ekologiczny. Jest wykładowczynią biodizajnu w School of Form na Uniwersytecie SWPS oraz należy do Brain Trust Boma Global. Pracuje jako ekspertka w międzynarodowym projekcie Food Trails (inicjatywa UE Food2030), wspierającym tworzenie i rozwój zrównoważonych systemów żywnościowych w Warszawie. Od 2021 roku reprezentuje Instytut Polski w Nowym Jorku w ramach inicjatywy ECO Solidarity, związanej z platformą Wanted Design Manhattan.

Jerzy Hausner

Profesor nauk ekonomicznych, pracujący w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, autor ponad 400 publikacji naukowych, inicjator ruchu Open Eyes Economy, doktor honorowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat Nagrody Kisiela.

Karolina Hołdys

Projektantka wzornictwa przemysłowego i komunikacji wizualnej. Zwyciężczyni w konkursie Young Design 2017, wyłaniającym najbardziej obiecujących projektantów nowego pokolenia, organizowanym przez IWP pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2017 roku wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni projektowania produktu i ergonomii, gdzie skupia się głównie na zagadnieniach związanych z humanizacją produktów oraz przestrzeni. Od roku 2021 członkini kolektywu FuseLab, skupiającego się na promowaniu idei projektowania z materiałów z drugiego obiegu. Jej najnowsze osiągnięcia z zakresu wzornictwa to tytuł finalisty Ro Plastic Prize w Mediolanie (2022) oraz udział jej projektu Rubber Bumper w finale konkursu Dobry Wzór 2022.

Paweł Jasiewicz

Wykładowca na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi Eksperymentalną Pracownię Drewna. Pracę doktorską o temacie Drewno. Tradycyjny materiał a jego innowacyjne zastosowanie w projektowaniu obronił w 2019 roku. Studiował w Seinäjoki Polytechnic w Finlandii (2005), wzornictwo przemysłowe w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (2006) oraz projektowanie mebli w Buckinghamshire New University w High Wycombe w Wielkiej Brytanii (2007). Otrzymał nagrody i nominacje do nagród Design Alive, must have, Red Dot. Współpracował z podmiotami takimi jak: Olta, Ikea, Greenpeace, Corian Polska, Marro, Meden in Med, CSW w Warszawie, Bęc Zmiana, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy Instytut Audiowizualny.

Marek Jakubowski

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1982). Od 1981 roku nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania. Specjalizuje się w tyflografice. Współautor pierwszego polskiego Atlasu Polski dla niewidomych i słabo widzących (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2004) oraz Technologii wytwarzania map i planów wypukłych dla niewidomych i słabo widzących (Ośrodek dla Niewidomych w Owińskach, Owińska 2002). Prowadzi firmę wydawniczą Studio Tyflografiki, zajmującą się grafikami i tyflografikami oraz drukiem w piśmie Braille’a. Opracował polski krój pisma Braille’a (2005). Autor graficznych publikacji dotykowych, między innymi planu komunikacyjnego Poznania (2007), układu okresowego pierwiastków chemicznych (2008), gier logicznych dla niewidomych (2012–2014) i tyflologicznych pomocy dydaktycznych. Współzałożyciel (2004) i pierwszy prezes Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym. Zorganizował i prowadzi w Ośrodku dla Niewidomych w Owińskach Muzem Tyflologiczne, poświęcone edukacji i kulturze niewidomych. Zgromadził trzy tysiące eksponatów, między innymi mapy tyflologiczne, tyflografiki i historyczne pomoce dydaktyczne. Laureat dwóch nagród Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji (1999, 2003), nagrody Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tyflokartografii (2005) oraz Orderu Uśmiechu (2002).

Lech Kolasiński

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2012 roku uzyskał dyplom w Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Grzegorza Sztwiertni, a aneks z malarstwa zrealizował u prof. Andrzeja Bednarczyka. W 2019 roku obronił doktorat na Wydziale Form Przemysłowych pod opieką prof. Czesławy Frejlich. Zajmuje się projektowaniem adaptacji edukacyjnych i tyflograficznych trawestacji dzieł sztuki na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, malarstwem, wideo, animacją oraz ilustracją. Jego indywidualne wystawy odbyły się między innymi w Krakowie, Lublanie, Mariborze oraz Lecce. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Od 2014 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kamil Kamysz

Adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Kierownik Pracowni Projektowania Interakcji. Obecnie UX lead w zespole zajmującym się projektami usług dla sektora służby zdrowia w Szwajcarii i UX designer w Toptal.com. Wcześniej UX lead w Harimata, start-upie zajmującym się zagadnieniami digital health. Specjalizuje się w projektowaniu złożonych produktów cyfrowych. Prowadzi warsztaty związane z dizajnem i szkolenia z dziedziny przemysłów kreatywnych, występuje na konferencjach z dziedziny user experience.

Kamil Kowalski

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2007). Od 2019 roku dyrektor Integracja LAB oraz Działu Usług Eksperckich w Fundacji Integracja. Wykładowca na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP. Zajmuje się propagowaniem idei projektowania uniwersalnego, audytami architektonicznymi, badaniami i doradztwem w zakresie projektowania dla wszystkich. W latach 2012–2014 ekspert Narodowego Centrum Kultury w zespole programowym „Rozwój infrastruktury kultury”. W latach 2016–2017 ekspert w zespole przygotowującym zmiany w przepisach budowlanych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Autor publikacji dotyczących projektowania dla wszystkich. Od 2020 roku członek Rady Dostępności.

Agata Kwiatkowska-Lubańska

Projektantka wzornictwa specjalizująca się w dziedzinie barwy. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Autorka wielu artykułów z zakresu wiedzy o barwie i prelegentka biorąca aktywny udział w polskich i międzynarodowych konferencjach. Konsultantka kolorystyki współpracująca z firmami z branży farb, lakierów oraz wyposażenia wnętrz. Uczestniczka zespołów zajmujących się prognozowaniem trendów barwnych. Pasjonatka wszystkich zagadnień z zakresu nauki o barwie, organizatorka cyklu konferencji Dzień Barwy w Krakowie.

Irma Kozina

Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1988 roku wykłada zagadnienia sztuki współczesnej i historii dizajnu na wyższych uczelniach w Katowicach, Gliwicach, Krakowie i Warszawie; stypendystka fundacji Gerda Henkel Stiftung oraz DAAD; autorka artykułów i książek traktujących o sztuce nowoczesnej i współczesnej, modzie, dizajnie i historii mias. Napisała między innymi: Pałace i zamki pruskiej części Górnego Śląska (2001), Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763–1955 (2005), Art deco (2013), Ikony dizajnu w województwie śląskim (2012), Polski Design (2014), Historia mody od krynoliny do mini (2017). Od 2012 roku prowadzi rubrykę Ikony designu w wydawanym przez SARP czasopiśmie „ARCH”, jest też autorką monograficznych opracowań o artystach związanych z Katowicami (między innymi o twórczości Romana Kalarusa, Kazimierza Cieślika, Romana Staraka i Romana Nowotarskiego, Karola Wieczorka).

Michał Kracik

Projektant wzornictwa, adiunkt na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współzałożyciel firmy projektowej EXEON. Jest pasjonatem eksploracji kosmosu.

Piotr Korduba

Historyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zajmuje się kulturą zamieszkiwania, wzornictwem, niemiecko-polskimi relacjami artystyczno-historycznymi, a także problematyką miejską. Autor między innymi książek: Sołacz. Domy i ludzie (Poznań 2009, 2012); Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (Poznań 2012, wraz z A. Paradowską) oraz Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego (Warszawa 2013).

Ewa Kopczyńska

Socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi badania nad kulturą jedzenia i dynamiką systemów żywnościowych.

Dawid Kozłowski

Artysta wideo, motion dizajner, fotograf, VJ. Jest z wykształcenia teatrologiem, ukończył Uniwersytet Jagielloński. Pracuje na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2018 roku złożył pod kierunkiem prof. Ireneusza Olszewskiego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pracę doktorską o wielkoformatowych projekcjach wideo. W pracy artystycznej zajmuje się tworzeniem multimediów do spektakli teatralnych i operowych. Przygotowuje również wizualizacje muzyczne oraz oprawy koncertów.

Joanna Krokosz

Projektantka i wykładowczyni na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie razem z Magdaleną Mach prowadzi Pracownię Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego. Zajmuje się dizajnem innowacji społecznych, projektowaniem włączającym i uniwersalnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych, dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Wierzy w ideę upowszechniania projektów na zasadach open source, które umożliwia zwiększenie dostępności dobrych produktów. Jej prace pokazywane były między innymi na wystawach w Sztokholmie, Mediolanie, Kolonii, Belgradzie, Warszawie, Łodzi i Krakowie.

Anna Kamieniak

Generalistka UX z kompetencjami w obszarze dizajnu, badań i facylitacji procesu projektowego w tworzeniu produktów cyfrowych. Absolwentka wzornictwa w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczy zagadnień związanych z UX i kreatywnością na macierzystej uczelni. 
Od ponad dziesięciu lat pracuje w różnych zespołach projektowych (od dużych korporacyjnych po te startupowe), tworzy produkty w metodykach zwinnych, łącząc design thinking z agile i angażując w proces deweloperów i biznes.

Szczególnie ceni proces projektowy nastawiony na szybkie iteracje – prototypowanie i testowanie. Design thinker, design doer, design educator oraz Lead UX Designer w Etteplan.

 

Ewa Klekot

Antropolożka, tłumaczka, kuratorka. Adiunktka w Instytucie Projektowania Uniwersytetu SWPS; wykłada w School of Form i na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się interdyscyplinarnym łączeniem humanistyki i nauk społecznych z projektowaniem i działaniami artystycznymi, zarówno w badaniach, jak i edukacji. Absolwentka archeologii i etnologii, doktor nauk o sztuce. Aktualny obszar badań to antropologia wytwarzania oraz związane z nią poznanie i wiedza: umiejętności, wiedza ciała, materiały i procesy; tradycje wytwarzania a dziedzictwo niematerialne. Zajmuje się też antropologiczną refleksją nad sztuką, zwłaszcza społecznym konstruowaniem sztuki ludowej i prymitywnej, a także materialnością i wartościowaniem rzeczy uznawanych za dizajn, sztukę, zabytek, eksponat muzealny. Członkini powołanych przy Prezydencie m. st. Warszawy Zespołu ds. Pomników i Upamiętnień oraz Zespołu ds. Dziedzictwa Niematerialnego.

Duks Koschitz

Profesor Wydziału Architektury Pratt Institute, dyrektor w d.r.a. Lab., gdzie zajmuje się projektowaniem i technologią. Bada matematyczne aspekty składania papieru, co było częścią jego rozprawy doktorskiej na temat zaginania krzywych. Po ukończeniu MIT przez dekadę pracował jako architekt, realizując wielomilionowe projekty w Los Angeles i Nowym Jorku. W Pratt Institute opracował program dydaktyczny dotyczący badań projektowych i prototypowania w skali docelowej.

Anna Kmita

Absolwentka kierunku wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, pracuje na macierzystej uczelni, uczy projektowania kolorystyki, współprowadzi pracownię podstaw projektowania. Zajmuje się projektowaniem informacji, kolorystyki, działa w zespołach naukowo-projektowych. Realizowała programy badawcze mające na celu zachowanie dziedzictwa i przywracanie do świadomości społecznej zapomnianych elementów wzornictwa tworzących historię, kulturę i tożsamość Śląska. Programy zakończono publikacjami, prezentacjami na konferencjach międzynarodowych oraz wdrożeniami z zakresu sztuki użytkowej.

Wojtek Kutyła

Niezależny konsultant i trener UX i service design. Mieszka w Edynburgu. W sektorze cyfrowych produktów i usług pracuje od 1999 roku. Współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami.
Regularnie odbywa wizyty w Polsce, prowadząc warsztaty, występując na konferencjach i ucząc projektantów UX zaawansowanych metod pracy w zawodzie. Buduje społeczność osób zajmujących się projektowaniem dookoła newslettera „Opowieści ze świata UX” (wojtekkutyla.pl).

Marta Leśniakowska

Historyczka sztuki, prof. Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w problematyce nowoczesnej architektury i kultury wizualnej w perspektywie transdyscyplinarnej. Autorka 10 książek oraz wielu tekstów naukowych i krytycznych, publikowanych między innymi w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Modusie”, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Miejscu”, „Nowych Książkach” i publikacjach zbiorowych. Juror i kurator kilku wystaw. Członek zespołów eksperckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rad programowych (między innymi dwukrotnie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki) oraz fundacji zajmujących się współczesną kultur artystyczną (Profile, Centrum Architektury, Kultura Miejsca). Odznaczona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego srebrnym Medalem Zasłużona Kulturze Gloria Artis (2014). Oprócz pracy naukowej uprawia fotografię, prezentowaną i nagradzaną na wystawach w kraju i za granicą (prace w kolekcjach prywatnych i publicznych, w tym w Muzeum Narodowym we Wrocławiu). Mieszka w Warszawie.

Stanisław Łoboziak

Z wykształcenia biolog molekularny, absolwent wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w Instytucie Genetyki i Biotechnologii UW zgłębiał tajemnice świata RNA. Z zamiłowania popularyzator nauki zafascynowany zjawiskiem bioluminescencji. Obecnie związany z Centrum Nauki Kopernik, gdzie odpowiada między innymi za działalność laboratorium biologicznego, prace koncepcyjne nad eksponatami biologicznymi, tworzenie programu Festiwalu Przemiany. Autor książki popularnonaukowej Laboratorium w szufladzie – biologia. Poszerza wiedzę dotyczącą mrówek oraz innych owadów społecznych. Zgłębia także technologię otrzymywania mięsa hodowanego komórkowo. Jest również związany z Uniwersytetem SWPS, gdzie na Wydziale School of Form był współautorem fakultetu Global Biodesign Challenge, a na Wydziale School of Ideas uczy studentów technik hodowli komórkowych. Angażuje się w działania międzynarodowego ruchu Global Community Bio Summit, którego celem jest przybliżenie najnowszych osiągnięć biologicznych ogółowi społeczeństwa.

Karol Murlak

Projektant, badacz i wykładowca. Profesor Pratt Insititute w Nowym Jorku i wykładowca w School of Form na Uniwersytecie SWPS. Pracuje dla firm i instytucji w Europie i Ameryce. Jego projekty były prezentowane między innymi w Londynie, Mediolanie, Rio de Janeiro i Nowym Jorku. Laureat nagród i stypendiów takich jak Młoda Polska czy Design by… Ukończył Falmouth College of Art w Wielkiej Brytanii. Jest też absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra i stopień doktora.

Grzegorz Młynarski

Współzałożyciel i CEO s360. Projektant usług i strateg UX, autor metod badawczych i projektowych oraz trener service design thinking. Socjolog miasta i codzienności, doktorant w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykłada na Uniwersytecie SWPS, SGH i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Anna Maga

Hitoryczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1981 związana z Ośrodkiem Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie, którym kieruje od 1993 roku. Jest współautorką wielu wystaw organizowanych przez Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego, między innymi Spółdzielnia Artystów Ład 1926–1996 (1997), Rzeczy pospolite. Polskie produkty 1899–1999 (2000) i Chcemy być nowocześni. Polski design 1955–1968 (2011) oraz Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie (2017).

Piotr Mikołajczak

Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Prof. ASP, doktor habilitowany, kierownik Katedry Podstaw i Metodyki Projektowania 
na Wydziale Wzornictwa ASP w Gdańsku. Autor kilkudziesięciu wdrożonych projektów z zakresu wzornictwa oraz wystawiennictwa. Autor tekstów związanych z nauczaniem projektowania, dizajnem i kulturą materialną, obserwator rzeczy i miejsc. Koordynator Ogólnopolskich Nadmorskich Spotkań Wzornictwa „Młody człowiek i morze” 
– warsztatów projektowych i sympozjów poświęconych metodyce nauczania podstaw projektowania.

Marcin Maciejewski

Foresight Leader w hub:raum – Inkubatorze Technologicznym Deutsche Telecom. Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Kierował strategicznie projektami badawczo-rozwojowymi w dziedzinach przemysłu kreatywnego, w tym wzornictwa, z silnym umocowaniem ich w biznesie. Prowadził zajęcia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: informatyka społeczna) z zakresu projektowania usług oraz studiuje podyplomowo kierunek Trendwatching & Future Studies na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, prowadził zajęcia z innowacji bazującej na trendach. W hub:raumie odpowiada za sprawność realizacji procesów projektowania i innowacji z uwzględnianiem badań (design research), trendów oraz sił i czynników zmian (mega, makro, mikro).

Tomasz Mikołajczak

Historyk sztuki, absolwent Wydziału Nauk Historyczno-Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych, między innymi digitalnego programu inwentaryzacji zabytków oraz słownika hierarchicznego pojęć dla dziedzictwa kulturowego, kurator wystaw, w tym wystawy Władysław Wincze. Wnętrza w Muzeum Architektury we Wrocławiu, autor książek i artykułów naukowych związanych z historią sztuki średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej, historią wzornictwa, dziedzictwem kulturowym oraz turystyką kulturową.

Paulina Morawa

Starsza projektantka doświadczeń i innowacji cyrkularnych w Ergodesign. Specjalizuje się w tworzeniu systemowych rozwiązań z naciskiem na empatyczne podejście do użytkownika i środowiska naturalnego w ramach zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Absolwentka, a następnie mentorka zespołu podczas międzynarodowego programu Fundacji Ellen MacArthur From Linear to Circular. Host podcastu Circular by Ergodesign.

Magdalena Małachowska

Strateżka i badaczka. Na co dzień używa dizajnu jako narzędzia zmiany w organizacjach. Specjalizuje się w projektowaniu usług. Działa na styku wielu dyscyplin. Doktorat z ekonomii uzyskała na Uniwersytecie Szczecińskim w obszarze innowacji usługowych i sieciowania. Obecnie wykłada na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie. Bada zależności i powiązania pomiędzy projektowaniem a biznesem. Jest współzałożycielką Service Design Polska, który koncentruje się na podnoszeniu świadomości i rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie projektowania usług w Polsce. Współtworzy Stowarzyszenie Media Dizajn, gdzie wdraża zrównoważone i innowacyjne pomysły w sektorze kreatywnym. Mieszka w Szczecinie, w mieście, które pachnie czekoladą.

Paweł Mikołajczyk

Sustainable Experience Strategist w Sell a Service oraz Circular Economy Research Pilot w Change Pilots. Badacz i projektant, który w swojej pracy korzysta z myślenia systemowego, aby pomagać organizacjom wprowadzać bardziej wartościowe produkty i usługi oparte na zrównoważonym rozwoju oraz innowacjach. Studiował projektowanie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Shih Chien w Tajpej. Współtworzy think tank Circular Design. Jest koordynatorem programowym konferencji DtB Sustainability Summit. Dobrze odnajduje się w projektach opartych na kokreacji oraz w pracy na styku biznesu z dizajnem.

Iga Mościchowska

Przebyła drogę od badaczki użyteczności i projektantki UX, poprzez współwłaściciela firmy projektowo-badawczej, aż do obecnej roli trenerki i facylitatorki w obszarze Product Designu. Jest współautorką bestsellerowej książki Badania jako podstawa projektowania user experience oraz cyklicznego badania branży UX w Polsce. Wykładowczyni i założycielka studiów podyplomowych UX & Product Design na AGH. Od kilku lat jest mentorem w programie Google for Startups Accelerator.

Magdalena Mach

Absolwentka Wydziału Rzeźby i Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2017 roku asystentka w Katedrze Metodyki Projektowania na macierzystym wydziale, obecnie wraz z Joanną Krokosz prowadzi zajęcia w Pracowni Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego. Badaczka procesu projektowego oraz metodyki w dizajnie, projektantka interfejsów aplikacji i stron internetowych. Miłośniczka Bałkanów.

Agnieszka Nawrocka

Absolwentka kierunku wzornictwo Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, pracuje na macierzystej uczelni, prowadzi pracownię projektowania systemów informacji wizualnej oraz wykłada projektowanie typografii.
Projektantka komunikacji wizualnej, ekspertka w obszarze systemów informacji wizualnej, współautorka MSI w Katowicach, współtworzy grupę projektową Tukej. 
Wybrane realizacje projektowe SIW: budynek NOSPR w Katowicach, Park Śląski w Chorzowie, budynki ASP w Katowicach, Park i Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, MCK w Krakowie, Galeria Plato w Ostrawie. Laureatka konkursów EDAwards i Śląska Rzecz.

Grzegorz Niwiński

Dr hab. prof. warszawskiej ASP, kierownik Katedry Podstaw Projektowania na Wydziale Wzornictwa. Prowadzi zajęcia dla studentów semestru piątego, szóstego i siódmego kursu licencjackiego oraz zajęcia dla pierwszego roku kursu magisterskiego. Prowadzi pracownię dyplomującą na obu poziomach. Partner w firmie Towarzystwo Projektowe SC, w której zespole zrealizował liczne projekty związane z przestrzenią publiczną. Najważniejsze z nich to: Miejski System Informacji dla Warszawy (1996–1998), mała architektura dla Krakowskiego Przedmieścia (rok 2005-2007), System Informacji dla Bielska-Białej (2007–2009), wiaty przystankowe dla Warszawy (2006), rewaloryzacja Dworca Centralnego w Warszawie (2009–2011), projekt sytemu informacji dla Dzielnicy Wisła w Warszawie (rok 2014-2015), projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa (2018–2019). Wykonuje również projekty wnętrz budynków publicznych takich jak: siedziba spółki Agora (1999–2001) czy Narodowe Centrum Muzyki we Wrocławiu (2007–2009), projekt wnętrz Ambasady RP w Berlinie (2013–2014).

Michał Niezabitowski

Doktor nauk humanistycznych, historyk, muzealnik. Od 2004 r. dyrektor Muzeum Krakowa, od 2012 r. Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, nauczyciel akademicki, adiunkt w katedrze historii XIX w. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek wielu rad muzeów w tym od 2011 r. rady ds. muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redaktor naczelny rocznika naukowego „Krzysztofory”. Członek rady naukowej rocznika naukowego „Muzealnictwo”.

Philipp Oswalt

Absolwent studiów architektonicznych na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. W latach 1996–1997 współpracował jako architekt z prowadzoną przez Rema Koolhaasa pracownią OMA w Rotterdamie. Od 2006 roku pełni funkcję profesora w Instytucie Teorii Architektury i Projektowania na Uniwersytecie w Kassel. W latach 2009–2014 był dyrektorem i członkiem Rady Fundacji Bauhaus w Dessau.

Katarzyna Ociepka-Miąsik

Kulturoznawczyni, badaczka, facylitatorka, moderatorka design thinking, konsultantka. Na co dzień pracuje jako badaczka innowacji społecznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, konsultantka organizacyjna – senior DEI (diversity, equity and inclusion) consultant w Fundacji Diversity HUB. Prowadzi własną firmę konsultingową Social Impact. Jest wykładowcą akademickim Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w zakresie projektowania uniwersalnego i design thinking, gościnnie prowadzi zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie design thinking.

ociepkamiasik.pl

Sarah Owens

Edukatorka i badaczka. Zajmuje się historią, praktyką oraz mediacją społecznych i antropologicznych aspektów dizajnu. Obecnie kieruje programem magisterskim i projektami badawczymi w dziedzinie komunikacji wizualnej na Uniwersytecie Sztuki w Zurychu. Jest absolwentką Uniwersytetu w Reading, Royal College of Art w Londynie, University of Applied Sciences w Augsburgu. W 2009 roku była stypendystką w Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie.

Halszka Ogińska

Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1985–2011 związana z Zakładem Ergonomii Collegium Medicum UJ. Od roku 2002 jest konsultantem z zakresu psychologii i ergonomii poznawczej Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia chronopsychologii, senności i deficytu snu, nastrojów i doświadczeń hedonicznych.

Joanna Pastusińska

Projektantka wzornictwa przemysłowego, wizualizacji, identyfikacji oraz aranżacji wystaw. Z każdego projektu wynosi specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, które przekłada na udoskonalanie swoich umiejętności. Nadzór nad procesami projektowania i poszukiwania rozwiązań przekłada na pracę ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni projektowania produktu. Jej aktualne projekty prowadzone są w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz w poszanowaniu wykorzystywanych materiałów.

Piotr Pacałowski

Absolwent wzornictwa przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki w 1999 roku oraz stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2000. Prowadzi własną działalność projektową. Współzałożyciel studia FuseLab. Od 2015 roku prowadzi zajęcia ze studentami wzornictwa na Wydziale Projektowym katowickiej ASP. Doktorant na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Gdańsku. Współpracuje z wieloma firmami z branży meblowej (i nie tylko) jako projektant produktu i konsultant w zakresie budowania świadomości marki (między innymi Kielecka Fabryka Mebli, Dolmar, IKEA, Agata S.A., Massi, Fabryka Formy, BetaMed, Olimp Meble, Rosstone). Brał udział w wielu wystawach i konkursach w kraju i za granicą, na przykład wielokrotnie w Międzynarodowym Biennale Designu w Saint-Étienne we Francji.

Karol Piekarski

Badacz kultury sieciowej, założyciel i kierownik programowy Medialabu Katowice. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, gdzie obronił pracę doktorską na temat przeciążenia informacyjnego i percepcji w społeczeństwie sieciowym. Realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze związane z analizą i wizualizacją danych na temat miasta. Opublikował Metody badania i odkrywania miasta oparte na danych (red., 2015) oraz Kultura danych. Algorytmy wzmacniające uwagę (2017). Jest fanem Linuxa, w badaniach korzysta z Pythona i R.

Marek Pawlak

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kontynuował swoją edukację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył studia MBA na Georgia State University, biznesu międzynarodowego na Stanford University, systemów dynamicznych na Massachusetts Institute of Technology oraz obronił pracę doktorską wAkademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Ryszard Poniedziałek

Projektuje i doradza strategicznie od 20 lat. W zespole Ergodesign tworzył linie produktów dla polskich i zagranicznych producentów innowatorów – od strategii, przez projektowanie wzornicze, po wsparcie marketingowe i wdrożenie. Między innymi dla firm Bosch, Avionaut, FETCO, ORBITVU, DARCO. W Ergodesign od kilku lat prowadzi Dział Rozwoju Produktu. W tym okresie Zespół zdobył wiele znaczących nagród, między innymi kilka Red Dotów oraz iF Design Award.

Jerzy Porębski

Ukończył Wydział Architektury PK i Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie, na którym od ponad 30 lat prowadzi pracownię projektową. W latach 2005–2012 pełnił funkcję dziekana. W roku 1991 założył Towarzystwo Projektowe, które prowadzi obecnie z Grzegorzem Niwińskim. Zajmuje się wzornictwem, architekturą wnętrz i projektowaniem przestrzeni publicznych. Ważniejsze realizacje Towarzystwa: MSI dla Warszawy, meble SLIM, GAP/Noti, ALTAIR/Comforty, meble dla Traktu Królewskiego, wiaty dla Warszawy, wnętrza AGORY, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu i polskich placówek dyplomatycznych. Jest opiekunem artystycznym miesięcznika Architektura-murator.

Josh Plough

Pisarz, redaktor i kurator badający świat dizajnu i jego pozycję w sieciach folkloru, tożsamości i przyszłości. Uzyskał tytuł magistra kuratora dizajnu na Design Academy Eindhoven i działał jako kurator i redaktor w Onomatopee Projects. Obecnie pracuje w Warszawie, gdzie założył organizację pozarządową i księgarnię Ziemniaki i, by badać znaczenie mitu i folkloru w kontekście polityki i technologii cyfrowych.

Juan de la Rosa

Jest badaczem dizajnu i wykładowcą na Wydziale Projektowania Graficznego Universidad Nacional de Colombia. Tytuł doktora nauk informatycznych w zakresie dizajnu, technologii i społeczeństwo otrzymał na University of Illinois w Urbana-Champaign. Jego zainteresowania badawcze obejmują metody i modele konstruowania nowej wiedzy na bazie systemowego spojrzenia na dizajn, projektowanie partycypacyjne w podejmowaniu decyzji oraz wpływ wartości na projektowanie obiektów oraz na ludzkie zachowanie. Obecnie pełni funkcję koordynatora akademickiego studiów licencjackich z projektowania graficznego i programu Master in Design Research w Universidad Nacional de Colombia.

Michael Renner

Profesor komunikacji wizualnej i kierownik Instytutu Komunikacji Wizualnej (Visual Communication Institute, The Basel School of Design HGK FHNW). Obecnie pełni obowiązki dziekana HGK FHNW. Dla Rennera sam proces projektowy jest zarówno centralnym tematem badań, jak i metodologią dającą wgląd w sposób tworzenia znaczeń za pomocą obrazów. Wykłada i prowadzi warsztaty w Europie i poza nią, dużo publikuje, zasiada w międzynarodowych jury i komitetach doradczych; członek AGI.

Joanna Rutkowska

Ukończyła informatykę i jest design researcherką. Potrzeba humanizacji nowych technologii sprawiła, że zajmuje się projektowaniem. W ramach programu doktorskiego Tallinn University w Estonii tworzy pracę Actionable service design deliverables. Jest autorką publikacji naukowych z obszaru projektowania. Należy do IDEO U Community of Practice, gdzie rozwija kompetencje z obszaru kreatywnego przywództwa. Od 2013 roku współtworzy raport User Experience i Product Design w Polsce.

Monika Rosińska

Doktorka socjologii, pracuje w School of Form Uniwersytetu SWPS. Koncentruje swoje zainteresowania naukowo-badawcze na współczesnych praktykach projektowych. Autorka książek Utopie dizajnu. Pomiędzy afirmacją a krytyką nowoczesności (2020), Przemyśleć użycie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne (2010), współredaktorka Zoepolis. Budując wspólnotę ludzko-nie-ludzką (2020) oraz Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie (2011) oraz wielu artykułów naukowych i popularyzatorskich na temat projektowania. Współkuratorka wystaw dizajnu. 

Katarzyna Rzehak

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów Museum and Gallery Management na City University w Londynie, dyrektor kreatywna w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Weronika Rochacka Gagliardi

Strateżka dizajnu i współzałożycielka firmy doradczej Design Provision. Prowadzi projekty i szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania dizajnem, design thinking, service designu oraz facylitacji sesji warsztatowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Design Council w Londynie. Od 2020 roku, wspólnie z Magdą Kochanowską, jest kierowniczką merytoryczną studiów podyplomowych z projektowania usług na Uniwersytecie SWPS. W kadencji 2019–2022 członkini zarządu Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

Stan Ruecker

Pracuje na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign (na stanowisku Anthony J. Petullo Professor in Design). Obecnie koncentruje się na problematyce badań w dizajnie, a w szczególności na sposobach, w jakie badania pomagają zrozumieć naszą spodziewaną przyszłość, wpływają na zmiany w metodach prototypowania, ułatwiają projektowanie fizycznych interfejsów do analizy tekstu, modelowania czasu oraz projektowania doświadczenia.

Patrycja Rudnicka

Doktor nauk humanistycznych, cyberpsycholożka i badaczka UX. Adiunktka w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Działa naukowo i dydaktycznie na pograniczu psychologii, technologii i dizajnu. Projektuje i nadzoruje badania user experience dla polskich i światowych marek w agencji projektowo-badawczej Mobee Dick oraz, jako konsultant, doradza i wspiera badawczo instytucje, projektantów i start upy. Uczy prowadzenia badań na studiach podyplomowych UXD/PD Uniwersytetu SWPS, mentoruje w DareIT.

Jacek Ryń

Absolwent wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2010), w której się doktoryzował w 2019 roku. Na macierzystej uczelni pracuje od 2012 roku. Od 2020 roku pełni funkcję kierownika Katedry Projektowania Produktu. Odbył staż w Droog w Amsterdamie (2007). W latach 2011–2014 był projektantem w firmie Terma. Od 2008 roku wspólnie z Pauliną Ryń prowadził studio Razy2. Od roku 2020 biuro projektowe funkcjonuje pod nazwą Jacek Ryń Studio. Projektuje przedmioty codziennego użytku, meble, oświetlenie, elementy przestrzeni publicznej, a także urządzenia rehabilitacyjne. Jest autorem wielu wdrożonych produktów, w tym grzejnika PLC, który zdobył tytuł Dobry Wzór 2014 (Instytut Wzornictwa Przemysłowego) oraz must have 2015 na Łódź Design Festival. Brał udział w pracach przy urządzeniu do rehabilitacji Pictor, które zostało uhonorowane wyróżnieniem Polski Produkt Przyszłości, przyznanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2013 roku. Był członkiem Rady Programowej Gdynia Design Days 2015 i 2016. Od 2016 roku jest prezesem spółki Rokky, zajmującej się produkcją inteligentnych systemów ogrzewania elektrycznego.

Milena Radzikowska

Jest badaczką zajmującą się problematyką wizualizacji danych w naukach humanistycznych, interakcją człowiek – komputer w ujęciu feministycznym oraz projektowaniem interfejsów wspomagających podejmowanie decyzji. Od 2005 roku brała udział w ponad 25 interdyscyplinarnych projektach badawczych, z których cztery miały budżety liczone w milionach dolarów i obejmowały okresy od dwóch do siedmiu lat. Jest współautorką ponad 75 publikacji i prezentacji dotyczących wizualizacji danych, estetyki, teorii projektowania interakcji, projektowania interfejsów dużych zbiorów tekstowych, w tym książek: Visual Interface Design for Digital Cultural Heritage (2011), Design and the Digital Humanities (2021). W 2018 roku zdobyła prestiżową nagrodę Design Educator of the Year przyznawaną przez Registered Graphic Designers of Canada. Jest programu Information Design na Mount Royal University w Calgary i zasiada w zarządzie związku zawodowego pracowników uniwersytetu jako specjalista do spraw równości.

Katarzyna Roj

Kuratorka, redaktorka i autorka wielu tekstów oraz publikacji na temat kultury materialnej. Prowadzi program galerii Dizajn BWA Wrocław, w którym koncentruje się na upowszechnianiu zagadnień związanych z projektowaniem odpowiedzialnym społecznie, odpornością, nierównomiernie rozłożoną konsumpcją oraz wykorzystaniem narzędzi projektowych w procesach adaptacji do zmiany klimatu. Kuratorka Żyjni, przestrzeni edukacyjnej i społecznej galerii inspirowanej tradycją dolnośląskich pałaców zdrojowych, oraz wystawy i procesu Pole Regeneracji. Wrocławskie Pola Irygacyjne.

Seweryn Rudnicki

AGH w Krakowie. Design researcher i facilitator procesów kreatywnych. Pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH. Jest współzałożycielem Hearts & Heads – agencji, która pomaga wdrażać podejście user-centered oraz techniki kreatywności do biznesu. Pracował między innymi dla takich klientów jak Motorola Solutions, ABB, HSBC, PGNiG, TNS, Brainly, Schwitzke & Górski, 3DGence, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krakowski Park Technologiczny i wielu innych

Marek Suchowiak

Absolwent i wykładowca Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współzałożyciel i przez ponad 20 lat współtwórca zespołu projektowego Triada Design, w ramach którego zaprojektowano i wdrożono do produkcji kilkaset projektów, w tym kilkadziesiąt na stałe wpisanych w kanon polskiego wzornictwa.

Kuba Sowiński

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, dyplom w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Zajmuje się projektowaniem graficznym ze szczególnym uwzględnieniem grafiki wydawniczej. Współtwórca ogólnopolskiego kwartalnika projektowego „2+3D” ukazującego się w latach 2001–2016.

Joanna Sawicka-Gajin

Kulturoznawczyni, specjalistka zajmująca się komunikacją kultury oraz kampanii konsumenckich, koordynatorka kampanii Pytaj o chemię, prowadzonej przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie. Specjalizuje się w relacjach z biznesem oraz mediami. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Ekolożka i aktywistka.

Agata Szydłowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest autorką między innymi książki Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989 (2018), a także kuratorką i współkuratorką kilkunastu wystaw poświęconych projektowaniu.

Joanna Szabuńko

Ekspertka zajmująca się prawami człowieka i standardami ochrony środowiska w biznesie, odpowiedzialną produkcją i konsumpcją. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Członkini Rady Fundacji Fairtrade Polska. Researcherka, autorka raportów i materiałów edukacyjnych, audytorka społeczna. Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek stosunki międzynarodowe).

Jacek Smolicki

Artysta, projektant i badacz operujący na styku technologii, nowych mediów, estetyki i kultury. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Experience Design na Konstfack oraz Mediów, Sztuk Performatywnych i Dźwięku na Akademii Dramatycznej w Sztokholmie. Doktor mediów i komunikacji Uniwersytetu w Malmö.

Andrzej Szczerski

Wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Naukowych (2015–2018), autor książek i wystaw poświęconych sztuce XIX i XX wieku oraz sztuce współczesnej. Ostatnio opublikował książkę Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (Kraków 2018). Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.

Anna Szwaja

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od ukończenia studiów w 2004 roku pracuje na macierzystym wydziale w Pracowni Projektowania Alternatywnego, gdzie do roku 2009 była asystentką prof. Mieczysława Górowskiego. Po obronie doktoratu w 2015 roku pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi również zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku wzornictwo. Poza dydaktyką zajmuje się projektowaniem w zakresie grafiki i produktu oraz fotografią.

Karolina Safarzyńska

Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczy finansów i ekonomii behawioralnej. Naukowo zajmuje się badaniem procesów przemian w kierunku zrównoważonego rozwoju. Tytuł doktora uzyskała na Vrije University w Amsterdamie, odbyła wizyty badawcze w ośrodkach naukowych takich jak Oxford University, Santa Fe Institute oraz staże w ONZ, WTO czy Banku Światowym. Jest autorką prac publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Jarosław Szymański

Profesor zwyczajny na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Projektowania Produktu. W latach 2012–2016 prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich tej uczelni. Współzałożyciel pracowni projektowej i architektonicznej STUDIO 1:1, w której od 2001 roku razem z innymi projektantami realizuje projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, architektury oraz wystawiennictwa. Laureat wielu nagród w konkursach międzynarodowych i krajowych. W roku 2019 otrzymał tytuł Designera Roku nadawany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Henryk Stawicki

Sustainable Design Strategy Pilot w Change Pilots. Pomaga tworzyć strategie biznesowe dla usług i produktów na podstawie projektowania zrównoważonego. Współprowadzi Change Pilots, firmę doradztwa wzorniczego wyróżnioną jako „dostawca pozytywnej zmiany w biznesie” w raporcie Startupy Pozytywnego Wpływu. W zespole odpowiada za multikulturową perspektywę, korzysta przy tym z wieloletniej praktyki między innymi w Łodzi, Nowym Jorku, Londynie i Sztokholmie. Jest partnerem w szwedzkiej firmie konsultingowej Next Agents, członkiem think tanków Service Design Polska oraz circulardesign.pl, a także  dyrektorem programowym DtB Sustainability Summit, konferencji dotyczącej zrównoważonego projektowania jako wartości biznesowej. Wykłada zarządzanie wzornictwem i human centered design w School of Form oraz gościnnie circular design w Polsce i za granicą. Jest także nauczycielem jogi i biegaczem długodystansowym.

Katarzyna Śliwa

CEO studia projektowego Ergodesign. Wcześniej pracowała jako project leaderka, managerka, doradczyni. Absolwentka studiów biznesowych z zakresu zarządzania innowacją i projektowania systemów zarządzania. Najbardziej interesuje ją projektowanie na poziomie strategicznym. Łączy świat dizajnu i biznesu w projekcie Ergodesign HUB, który otwiera organizacje klientów na projektowanie z myślą o przyszłości.

Andrzej Śmiałek

Dr hab., absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współzałożyciel i wieloletni dyrektor kreatywny Ergo Design, jednego z czołowych zespołów projektowych w Polsce. Projekty Ergo Design były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymały wiele nagród i wyróżnień, w tym Red Dot (2014, 2016, 2019), Teraz Polska (2003), Dobry Wzór (2009, 2012, 2013, 2014), Top Design Award (2013, 2016). W 2009 roku otrzymał tytuł Designera Roku przyznawany przez  Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Od 2007 roku prowadzi na macierzystej uczelni Pracownię Projektowania Produktu. W 2011 roku wraz z żoną założył fundację Szkoły na Końcu Świata,  której celem jest wspieranie edukacji dzieci z nepalskiej prowincji Mustang.

Ryszard Tadeusiewicz

Profesor zwyczajny. Były trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, były trzykrotny prezes Krakowskiego Oddziału PAN i pierwszy przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU. Autor ponad dwóch tysięcy artykułów i ponad 100 książek. Doktor honoris causa 14 polskich i zagranicznych uczelni. Szczegółowe dane (w tym adres e-mail i numer telefonu) na stronie www.Tadeusiewicz.pl

Kalina Tyrkiel

Projektantka treści z zawodu, psycholożka z wykształcenia, wykładowczyni (Wyższa Szkoła Europejska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet SWPS). Obecnie pracuje w Docplanner (ZnanyLekarz). Od ponad pięciu lat pomaga tworzyć lepsze treści firmom z branży IT. Współtwórczyni pierwszego polskiego newslettera o projektowaniu treści (tresciowy.pl). Wierzy w moc prostego języka i uważa, że dobre produkty nie istnieją bez dobrych treści.

Jadwiga Urbanik

Adiunkt w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania badawcze: historia architektury i urbanistyki XX wieku. Członek DOCOMOMO (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement; przewodnicząca polskiej sekcji), ISC/T (International Specialist Committee on Technology), Rady Naukowej Muzeum Architektury we Wrocławiu, Komisji Architektury i Urbanistyki PAN, Oddział Wrocław.

Mariusz Włodarczyk

Profesor zwyczajny. Projektant, specjalista z zakresu wzornictwa, grafiki użytkowej i architekt wnętrz, czynny zawodowo, realizujący projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w latach 2009–2012, prorektor ASP w Łodzi w latach 2012/2019, od 2019 roku dziekan Wydziału Sztuk Projektowych tej uczelni.

Mateusz Wróblewski

W 2001 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie pracuje od roku 2003. W roku 2002 odbył staż u Rona Arada w One Off Studio. W latach 2001–2015 prowadził wraz z Moniką Okupniak studio projektowe Arne Design. Wspólnie zrealizowali projekty przestrzeni sprzedażowych dla takich marek sieciowych, jak: Wittchen (2003–2010), Esotiq (2006–), CCC (2013–2016). W latach 2016–2018 pracował na stanowisku design team head w norwesko-szwedzko-polskim holdingu Norcospectra. W roku 2018 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Obecnie jest kierownikiem Katedry Mebla i pełni funkcję brokera innowacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Marcin Wolny

Marcin Wolny

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współzałożyciel i senior partner Studia Otwartego. Dyrektor kreatywny i projektant z wieloletnim doświadczeniem w rozbudowanych projektach identyfikacji wizualnej. Autor lub współautor projektów identyfikacji wizualnych między innymi RMF FM, Radia Kraków, Instytutu Książki, Festiwalu Kultury Żydowskiej, Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Akademii Sztuk Teatralnych, Politechniki Rzeszowskiej, oraz miast – Wadowic, Rybnika i Skawiny.

Mariusz Wszołek

Komunikolog. Adiunkt w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych podejść do projektowania. Redaktor serii wydawniczej Manual i Communication design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej oraz zastępca Dyrektora Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS. Ponadto aktywny projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z NEONET, PDG, MNiSW, Uniwersytetem Wrocławskim, Grupą Kapitałową Domar, Media Markt.

Katarzyna Wala

Absolwentka etnologii oraz studiów doktoranckich nauk o kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2017–2018 metodyczka do spraw badań i ewaluacji w projekcie Generator Innowacji Sieci Wsparcia, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Od 2018 roku pracuje jako Qualitative Design Researcher w hub:raumie – Inkubatorze Technologicznym Deutsche Telecom. Autorka i współautorka publikacji naukowych i raportów z badań.

Susan Yelavich

Emerytowana profesor Wydziału Projektowego w Parsons School of Design, The New School. Wykładała gościnnie w School of Form, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Demokracji i Różnorodności we Wrocławiu. Członkini American Academy of Rome i Fundacji Bogliasco, jest także członkinią Komitetu Naukowego ds. Dizajnu na Politechnice w Mediolanie. Od 40 lat zajmuje się systemem stypendialnym i projektowaniem, w tym przez 25 lat była związana z Cooper Hewitt Museum. W tym czasie wiele publikowała i prowadziła wykładały. Wydała między innymi: Thinking Design through Literature (2019), Design as Future-Making (2014) oraz Contemporary World Interiors (2007).

Aleksandra Zajdel

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od ukończenia studiów w 2018 roku pracuje na macierzystym wydziale w Katedrze Komunikacji Wizualnej. 
Współzałożycielka Halo creative studio. Laureatka ED Awards, Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa i Polish Graphic Design Awards. Zajmuje się projektowaniem komunikacji wizualnej i strategii marek.

Daniel Zieliński

Projektant wzornictwa i artysta. Jest absolwentem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Specjalizuje się w projektowaniu produktu, głównie narzędzi i urządzeń. Zaprojektował większości urządzeń firmy Innova. Wspólnie z Marią Górską projektuje wystawy między innymi dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i ASP w Warszawie. Uprawia sztukę przedmiotu. Jego prace były prezentowane na indywidualnych wystawach, takich jak Gabinet obiektów Daniela Zielińskiego (Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 1998), Symulatory (Salon Akademii i Łódź Design Festival, 2015).

Anna Zabdyrska

Projektantka grafiki, kuratorka i autorka wystaw. Studiowała na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Na co dzień pracuje w Instytucie Grafiki i Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współpracuje z krakowskimi muzeami, instytucjami kultury i wydawnictwami projektując wystawy i grafikę.