Informacje dla autorów_ek

Informacje dla autorów i autorek artykułów recenzowanych

Osoby zainteresowane publikacją artykułu proszone są o przesłanie streszczenia o objętości nie większej niż 1500 znaków ze spacjami na adres [email protected]. Abstrakt powinien zawierać następujące elementy.

Imię i nazwisko autora_ki
lub autorów w układzie alfabetycznym (jeśli jednak zespół ma lidera, powinien on zostać wymieniony na pierwszym miejscu)

Słowa kluczowe
Należy podać pięć haseł (1–3 wyrazy) opisujących zakres tematyczny artykułu. Słowa kluczowe należy podać w kolejności od najbardziej ogólnego.

Streszczenie
Powinno zawierać krótki opis pracy i podejmowanej problematyki. Należy opisać, co zostało zrobione i co osiągnięte. Wyjaśnić cel badań i zastosowaną metodę badawczą. Wymienić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników. Wskazać, co stanowi o oryginalności opracowania, jakie zawarto nowe informacje lub jakie zaprezentowano wartości.

Biogram
Nie więcej niż 500 znaków ze spacjami. Należy w nim podać tytuł naukowy autora, instytucję, którą reprezentuje, krótko opisać najważniejsze jego dokonania oraz nagrody, a także wskazać kontakt do autora w sieci (e-mail, ewentualnie strona internetowa) oraz załączyć zdjęcie autora (preferowane kadrowanie w kwadracie).

Objętość tekstu artykułu
Tekst nie powinien przekraczać 8–10 stron maszynopisu (maksymalnie 18 tysięcy znaków ze spacjami). Powinien zawierać przypisy w systemie oksfordzkim (Oxford Referencing System) i bibliografię.

Proces recenzyjny

W każdym numerze czasopisma „Formy” ukazuje się minimum 6 artykułów recenzowanych zgodnie z procedurą podwójnej ślepej recenzji (model peer review).
Każdy artykuł oceniają dwie osoby. Zachowana jest pełna anonimowość recenzentek/recenzentów i autorek/autorów recenzowanych artykułów, również w przypadku gdy publikowany jest tekst redaktora lub redaktorki pisma.
Zgłaszany do publikacji w czasopiśmie artykuł nie może być równocześnie rozważany do publikacji w innym miejscu. Obowiązkiem autorek/autorów jest uzyskanie zgody na wykorzystanie wcześniej opublikowanych materiałów.
Przy ocenie artykułów są brane pod uwagę m.in. jego zgodność z profilem czasopisma, znaczenie i aktualność podejmowanej problematyki, oryginalność ustaleń merytorycznych, celowość podjęcia problemu badawczego i poprawność metod badawczych, trafność doboru i oryginalność materiału wizualnego.
Każda recenzja kończy się wnioskiem o dopuszczeniu tekstu do publikacji, dopuszczeniu po poprawkach bądź jej odrzuceniu. Recenzje mają charakter rekomendacji, natomiast ostateczna decyzja należy do redakcji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której artykuł został negatywnie oceniony przez dwoje recenzentów – wówczas konieczna jest dopuszczająca trzecia recenzja zewnętrzna.
Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów bez przekazania ich do recenzji (desk reject).

Szablon artykułu zawierający szczegółowe informacje: plik Word .doc


Informacja dla autorów i autorek Krótkich Form

Materiał do publikacji w dziale Krótkie Formy powinien zawierać następujące elementy.

Imię i nazwisko autora_ki

Tytuł artykułu

Tagi
Należy podać maksymalnie trzy słowa opisujące zakres tematyczny artykułu. Tagi należy podać w kolejności od najbardziej ogólnego.

Układ tekstu
Artykuł powinien mieć lead, może zawierać śródtytuły oddzielające poszczególne części tekstu.

Objętość tekstu
Tekst nie powinien przekraczać trzech stron maszynopisu (maksymalnie 6 tys. znaków ze spacjami). Może zawierać przypisy i bibliografię, jeżeli są konieczne.

Ilustracje
Przesyłając tekst, należy pamiętać również o dołączeniu ilustracji. Jeśli wykorzystane mają zostać cudze ilustracje, to tylko za pisemną zgodą właściciela praw autorskich lub na licencji CC.

Biogram autora_ki
Nie więcej niż 500 znaków ze spacjami. Należy podać informacje kontaktowe (e-mail, ewentualnie strona internetowa) oraz załączyć zdjęcie autora_ki (preferowane kadrowanie w kwadracie).