Etyka wydawnicza

Redakcja czasopisma „Formy” dokłada wszelkich starań, by publikowane teksty spełniały standardy rzetelności naukowej. Artykuły zgłoszone do czasopisma są weryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, takim jak plagiat, ghostwriting lub guest authorship.

Nasze regulacje oparte są na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

Obowiązki i prawa redaktorek i redaktorów:

 1. Dostarczenie autorom jasnych wskazówek dotyczących standardów i zasad redakcyjnych.
 2. Wybór artykułów i prawo do decyzji o odrzuceniu artykułu niezgodnego z profilem czasopisma lub przygotowanych niezgodnie z zasadami redakcyjnymi czasopisma.
 3. Zapewnienie autorom rzetelnego i profesjonalnego procesu recenzyjnego, w tym starannego wyboru recenzentów artykułów naukowych, możliwości ustosunkowania się autorów do uwag recenzentów, zachowanie poufności korespondencji z autorami i z recenzentami.
 4. Zawarcia umowy z autorem po przyjęciu artykułu do publikacji.
 5. Rzetelne sprawdzenie każdego zawiadomienia o nieetycznym zachowaniu, w szczególności o naruszeniu zasad etyki określanych jako plagiat, ghostwriting lub guest authorship. Przez ghostwriting rozumie się nieujawnienie w artykule nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w jego powstanie. Przez guest authorship rozumie się wskazanie jako autora lub współautora artykułu osoby, której wkład w jego powstanie jest znikomy lub żaden.
 6. W przypadku potwierdzonego naruszenia standardów rzetelności naukowej redakcja zawiadamia o tym kierowników jednostek, będących miejscem pracy autorów.

Obowiązki i prawa autorek i autorów:

 1. Dostarczenie tylko oryginalnych artykułów, które nie są zgłoszone do publikacji lub opublikowane w innym czasopiśmie lub publikacji książkowej. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, iż przedkładany artykuł jest jego samodzielną pracą.
 2. Dostarczenie artykułu w ustalonym terminie.
 3. Rzetelność intelektualna, w tym prezentowanie swoich badań w artykule w sposób uczciwy i bezpośredni, nieukrywanie istotnych faktów lub danych, ani źródeł finansowania i autorstwa.
 4. Prawo do kontaktu z redaktorami i recenzentami (za pośrednictwem redakcji).
 5. Prawo do informacji na temat przebiegu i wyniku procesu recenzyjnego oraz daty publikacji artykułu.

Obowiązki i prawa recenzentek i recenzentów:

 1. Rzetelna, merytoryczna i obiektywna ocena przedłożonego artykułu. Recenzja powinna być sporządzona przy pomocy specjalnego formularza udostępnianego recenzentkom i recenzentom i zawierać informację o wartości naukowej artykułu wraz z uzasadnieniem końcowej oceny. Powinna kończyć się rekomendacją o przyjęciu, przyjęciu po dokonaniu wskazanych przez recenzenta poprawek lub odrzuceniu artykułu.
 2. Terminowe wykonanie zleconej recenzji.
 3. Ujawnienie podejrzenia o plagiat lub uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
 4. Niewykorzystywanie wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją i nieujawnianie jej osobom trzecim.
 5. Poinformowanie redakcji o potencjalnym konflikcie interesów (w szczególności o bezpośrednich relacjach osobistych z Autorem, relacji podległości zawodowej z Autorem, bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem) i rezygnacja z wykonania recenzji, jeśli istnieje możliwość wystąpienia konfliktu.