dr hab. Maciej Guzik

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z tytułem magistra ochrony środowiska w 2008 roku. Następnie podjął studia doktoranckie na University College Dublin w Irlandii. W tym czasie wyspecjalizował się w rozwoju fermentacji o wysokiej gęstości komórkowej, przetwarzaniu polihydroksyalkanianów (PHA), a także manipulacji genetycznej bakterii. W 2012 roku przedstawił rozprawę doktorską zatytułowaną Konwersja polietylenu pochodzącego od konsumentów do biodegradowalnego polimeru polihydroksyalkanianu. W kolejnych latach pracował w firmie spin-out UCD Bioplastech, gdzie zajmował się rozwojem strategii fermentacyjnych do produkcji PHA. Był również liderem projektu mającego na celu produkcję małych molekuł powstających z PHA. W 2015 roku wrócił do Krakowa, swojego rodzinnego miasta, i rozpoczął pracę w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk. W 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w chemii. Intensywnie prowadzi badania związane z biopolimerami.

Nr 10/2021 Technologiczny niepokój

3 Bioplastiki zapożyczone ze świata mikrobów