Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych w serwisie internetowym www.formy.xyz

Od dnia 25 maja 2018 roku wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej:  RODO). W związku z powyższym administrator serwisu internetowego www.formy.xyz, którym jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO informuje, że w obrębie serwisu stosuje następującą Politykę prywatności:

Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
  użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.formy.xyz.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
   takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku,
  • Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 roku.
 3. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych  w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies – tzw. „ciasteczka”);
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje, tj. imię, nazwisko, adres e-mail;
  • serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 5. Dane zbierane w punkcie 4 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
 6. Dane podane w formularzach kontaktowych Zapisz się na newsletter pod adresem: www.formy.xyz/newsletter są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu.
 7. Dane osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Do danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podany został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies  (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.formy.xyz
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  • Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt na adres e- mail: [email protected]

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, tel. 422-24-50, e-mail: [email protected]
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: [email protected]
 3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka jest wyra­że­nie przez nie­go zgo­dy na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych. Zgo­da jest wyra­ża­na poprzez wypeł­nie­nie odpo­wied­nie­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio na adresy e-mail znajdujące się pod adresem: www.formy.xyz/kontakt
  • Dane poda­ne w for­mu­la­rzu lub w przesłanej wiadomości e-mail prze­twa­rza­ne są dla celów okre­ślo­nym w danej wiadomości, naj­czę­ściej w celu umoż­li­wie­nia Admi­ni­stra­to­ro­wi kon­tak­tu z Użyt­kow­ni­kiem dro­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej.
  • Pod­czas wizy­ty na stro­nie inter­ne­to­wej Administratora auto­ma­tycz­nie zbie­ra­ne są dane doty­czą­ce wizy­ty, np. adres IP Użyt­kow­ni­ka, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego (dane logo­wa­nia). Dane zbie­ra­ne auto­ma­tycz­nie mogą być uży­te do ana­li­zy zacho­wań użyt­kow­ni­ków na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Dane te prze­twa­rza­ne są jed­nak wyłącz­nie w celach admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem i nie są koja­rzo­ne z dany­mi poszcze­gól­nych Użyt­kow­ni­ków.
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, np. firmom świadczącym usługi wsparcia IT lub dostarczającym oprogramowanie informatyczne, lub innym podmiotom przetwarzającym dane w celu przez nas określonym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­cho­wy­wa­ne będą przez okres 2 lat lub do momen­tu odwo­ła­nia zgo­dy. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka są prze­cho­wy­wa­ne i chro­nio­ne zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi wewnętrz­ny­mi Admi­ni­stra­to­ra. 
 6. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak­że jeśli Użyt­kow­nik nie poda swo­ich danych oso­bo­wych to nie będziemy mogli kontaktować się z Użytkownikiem, np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Użytkownik posiada prawo żądania od nas:

  • Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy jego dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam  zgody 
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1–6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z nami.
 8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
 9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
  Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
  Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Korzystanie z narzędzia Google Analytics (ten tekst został dostarczony przez Google, Inc.)

Niniejsza witryna korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analiz internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie internetowej w dokonywaniu analizy sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z strony internetowej (w tym adresu IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania oceny sposobów korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie wiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi w posiadaniu Google. Możesz odmówić zgody na korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych na Twój temat przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (informacje ogólne na temat Google Analytics i ochrony danych).