Call for Papers

[English below]

Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów w formie abstraktów zawierających tytuł proponowanego tekstu (roboczy), skrót artykułu (do 1500 znaków ze spacjami) oraz jego słowa kluczowe pod adresem [email protected]
Więcej informacji na temat sposobu przygotowania artykułów można znaleźć na stronie formy.xyz/informacje-dla-autorow/ 

Planowane numery

Nr 21/2024: Emocje i projektowanie (lato 2024)

Termin przesłania abstraktów: przesyłanie abstraktów jest zamknięte.
Termin przesłania kompletnych artykułów: przesyłanie artykułów jest zamknięte.
Termin publikacji numeru: lipiec 2024.

Nr 22/2024: Sztuczna inteligencja (jesień 2024)

Termin przesłania abstraktów: 7 czerwca 2024.
Termin przesłania kompletnych artykułów: 17 lipca 2024.
Termin publikacji numeru: październik 2024.

Jesienny numer pisma „Formy” będzie poświęcony sztucznej inteligencji (AI) i jej oddziaływaniu na projektowanie. Oczekujemy artykułów, które podejmą próbę oceny potencjału, ale również zagrożeń związanych z upowszechnianiem się narzędzi wykorzystujących możliwości AI. Wśród przykładowych tematów są: wpływ rozwoju AI na dizajn, perspektywy rozwoju projektowania opartego na sztucznej inteligencji, sposoby wykorzystania AI w projektowaniu oraz edukacji projektowej, rola projektantów w kształtowaniu narzędzi AI, zmiana roli projektantów związana z upowszechnianiem się AI, wykorzystanie AI w badaniach projektowych (AI empowered design research), społeczne i kulturowe konsekwencje powszechnego dostępu do narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, kwestie etyczne, estetyka AI, uwarunkowania rynkowe decydujące o związku AI i projektowania, przykłady wykorzystania AI w projektowaniu (case study).

Nr 23/2024 Konteksty i narzędzia badania historii polskiego dizajnu (zima 2024)

Termin przesłania abstraktów: 2 sierpnia 2024.
Termin przesłania kompletnych artykułów: 16 września 2024.
Termin publikacji numeru: grudzień 2024.

Tematem grudniowego numeru „Form” jest refleksja nad historią polskiego projektowania XX i XXI wieku – jego ogólny obraz oraz metodyka badań jego dziejów. Liczymy na teksty podejmujące zagadnienie istotnych kontekstów polskiego dizajnu, dynamiki jego rozwoju, jego specyfiki, zarówno uwzględniające zjawiska jednostkowe, jak i skupione na głównych nurtach. Wśród przykładowych wątków, które mogą znaleźć miejsce w nowym numerze, są: znaczenie systemu społeczno-gospodarczego dla projektowania – polska specyfika, zależność dizajnu od systemu kapitalistycznego; istotność idei projektowania dla opisu materialnych aspektów życia społecznego; ciągłość i zmienność w historii projektowania w Polsce, znaczenie inspiracji ludowych, historycznych, ślady oddziaływania mniejszości kulturowych, trwałość idei; polskie środowisko projektantów: etos, zależności ideowe, oryginalność, historyczna zmienność postaw, osobowości i ich rola.


English

We invite you to submit article proposals in the form of abstracts containing the title of the proposed text (working title), a summary of the article (up to 1500 characters including spaces), and its keywords to [email protected].

Planned issues:

Issue No. 21/2024: Emotions and Design (Summer 2024)

Deadline for abstract submission: Abstract submission is closed.
Deadline for submission of complete articles: Article submission is closed.
Date of issue publication: July 2024.

Issue No. 22/2024: Artificial Intelligence (Autumn 2024)

Deadline for abstract submission: June 7, 2024.
Deadline for submission of complete articles: July 17, 2024.
Date of issue publication: October 2024.

The autumn issue of the “Formy” magazine will be dedicated to artificial intelligence (AI) and its impact on design. We expect articles that attempt to assess both the potential and the risks associated with the spread of AI tools. Among the suggested topics are: the impact of AI development on design, perspectives on AI-based design development, ways to use AI in design practice and design education, the role of designers in shaping AI tools, changes in the role of designers associated with the spread of AI, the use of AI in design research, social and cultural consequences of widespread access to generative AI tools, ethical issues, AI aesthetics, market conditions determining the relationship between AI and design, examples of AI use in design (case studies).

Issue No. 23/2024: Contexts and Tools for Studying the History of Polish Design (Winter 2024)

Deadline for abstract submission: August 2, 2024.
Deadline for submission of complete articles: September 16, 2024.
Date of issue publication: December 2024.

The theme of the December issue of “Formy” is a reflection on the history of Polish design in the 20th and 21st centuries — its general overview and methodology for studying its history. We expect texts that address issues of significant contexts of Polish design, the dynamics of its development, its specificity, considering both individual phenomena and focusing on main trends. Examples of threads that may be addressed in the new issue are: the significance of the socio-economic system for design — Polish specificity, the dependence of design on the capitalist system; the importance of design ideas for describing the material aspects of social life; continuity and change in the history of design in Poland, the importance of folk, historical inspirations, traces of the influence of cultural minorities, the durability of ideas; the Polish designer community: ethos, ideological dependencies, originality, historical variability of attitudes, personalities, and their role.