Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne
6 Wybrane aspekty funkcjonowania osób z autyzmem i ich nietypowe potrzeby w zakresie dostępu do dóbr i usług

Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O co tyle szumu? Projektowanie uniwersalne

  3. Wpływ ruchów społecznych na rozwój projektowania uniwersalnego

  4. Długa droga do projektowania uniwersalnego

  5. Przestrzeń przyjazna niewidomym – przestrzenią uniwersalną

  6. Projektowanie kompromisu, czyli dotykowe ilustracje również dla widzących…

  7. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z autyzmem i ich nietypowe potrzeby w zakresie dostępu do dóbr i usług

  8. Wzorce uczenia się. Inteligentne zabawki dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi


6 Wybrane aspekty funkcjonowania osób z autyzmem i ich nietypowe potrzeby w zakresie dostępu do dóbr i usług

Osoby ze spektrum autyzmu (ASD) to grupa użytkowników dóbr i usług, która ze względu na specyficzne cechy i specjalne potrzeby w zakresie swojego funkcjonowania natrafia na liczne bariery i ograniczenia w zakresie równego i pełnego dostępu do miejsc, produktów, usług i środowisk. Efekty interdyscyplinarnej współpracy w zakresie analizy potrzeb tych osób, ich możliwości, a także praw powinny w ramach nurtu projektowania uniwersalnego stać się zbiorem wytycznych strategii planowania oraz projektowania produktów i otoczenia tworzącego sieć ułatwień, ograniczającego lub niwelującego obecnie istniejące bariery bez potrzeby specjalizacji czy adaptacji. Działania te winny mieć charakter komplementarny względem produktów i usług zindywidualizowanego wsparcia specjalistycznego.

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w związku z ich neurorozwojową specyfiką to silnie zróżnicowana i heterogeniczna w zakresie potrzeb i możliwości grupa. Stanowi to zasadniczą trudność przy konstruowaniu jednolitego katalogu potrzeb w zakresie funkcjonowania i projektowania.

W kontekście projektowania uniwersalnego jednak kluczowe, a jednocześnie możliwe do uwzględnienia, są kwestie związane z autystycznymi problemami sensorycznymi, czyli dotyczącymi odbierania i przetwarzania bodźców (danych) zmysłowych, w postaci nadwrażliwości lub podwrażliwości, możliwe jest tworzenia miejsc wydzielonych, tworzenia „map sensorycznych” etc. Kolejnym obszarem proponowanych wskazań i działań są elementy służące strukturyzacji otoczenia, jednoznaczności jego funkcji oraz ułatwieniu orientowania się w tej przestrzeni oraz zagwarantowaniu im jej przewidywalności, a także wspierające dostępność informacji, „jednokanałowość” i wizualizację treści przekazu oraz uwzględniające czas jego przetwarzania.