Nr 0/2019 Otwarcie pola
3 Emocje. Kluczowy czynnik w projektowaniu

Nr 0/2019 Otwarcie pola

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Sprzężenie dodatnie

  3. Projektowanie degradacji

  4. Emocje. Kluczowy czynnik w projektowaniu

  5. Przyjemność. Od neuronauki do ergonomii emocji

  6. Osobiste tajemnice czy wszechwiedzący narrator. Użycie pierwszej osoby liczby pojedynczej przy tworzeniu bohaterów i scenariuszy

  7. Projektowanie wobec kultury opresji. O strategiach projektowych Krzysztofa Wodiczko


3 Emocje. Kluczowy czynnik w projektowaniu

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dwie rzadko poruszane kwestie. Po pierwsze, projektowanie sprowadza się w praktyce do kreowania doświadczenia, za pośrednictwem którego dizajner osiąga zamierzony rezultat. Jest faktem, że doświadczenie, a więc subiektywne doznanie użytkownika, decyduje o skuteczności projektu. Po drugie, nie sposób mówić o doświadczeniu użytkownika bez uwzględnienia procesów emocjonalnych, które są ściśle powiązane z zachowaniem człowieka i determinują jakość komunikacji. I to niezależnie od dziedziny projektowej, w której się specjalizujemy. Usługi, przedmioty, komunikaty wizualne generują – pożądane lub nie – emocje, które z kolei determinują postawę, zachowanie lub świadomość użytkownika. Dyskusja na temat dizajnu nie może pomijać kwestii emocji w procesie użytkowym, ponieważ są nieodzowne w codziennym podejmowaniu decyzji, stanowią kluczowy czynnik wpływający na ludzkie zachowanie. Zaskakujące, że problematyce emocji w projektowaniu, tak istotnej w kontekście funkcjonalności, poświęca się tak mało miejsca; sprawa ta jest wręcz marginalizowana, szczególnie w odniesieniu do komunikacji wizualnej. Ponadto trwające od kilku lat wyodrębnianie się coraz bardziej wyspecjalizowanych dyscyplin projektowych wbrew pozorom nie oznacza wyższej jakości powstających realizacji. Prawdopodobnie sytuacja ta wynika z pomijania problematyki procesów psychologicznych (w tym emocjonalnych) w rozwiązywaniu problemów projektowych. Artykuł jest podsumowaniem własnych doświadczeń projektowych, a także kwerendy materiałów zastanych, głównie w obszarze psychologii i socjologii. Powołano się również na korespondencję ze specjalistami w zakresie projektowania doświadczenia użytkownika (UX) oraz wstępne wyniki prowadzonych przez autora badań interdyscyplinarnych nad rolą emocji w projektowaniu. Ponadto dokonano próby przetransponowania na potrzeby komunikacji wizualnej wiedzy o roli emocji w odniesieniu do projektowania produktu.