Nr 12/2022 Doświadczanie
1 Czy badania UX mogą zmieniać świat?

Nr 12/2022 Doświadczanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Czy badania UX mogą zmieniać świat?

  3. Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

  4. Między słowami – o projektowaniu treści

  5. Czy UX kanibalizuje dizajn?

  6. Granice empatii sztucznej inteligencji

  7. Niedostępna dostępność?

  8. Service Blueprint – balansując pomiędzy emocjami a infrastrukturą usługi

  9. Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*


1 Czy badania UX mogą zmieniać świat?

Obecny etap rozwoju user experience w Polsce wiąże się z różnicowaniem ról zawodowych i systematycznym wzrostem liczby badaczy działających wewnątrz organizacji i w agencjach badawczych. Rosnącym potrzebom rynku towarzyszy postępująca dojrzałość organizacji pod względem user experience.

Badania w tym obszarze charakteryzuje eklektyzm podejść i wynikająca z tego złożoność metodologiczna, a także bogactwo metod i narzędzi, co utrudnia niekiedy komunikowanie pełni możliwości wykorzystania ich w praktyce. Potwierdza to analiza najczęściej stosowanych argumentów przeciwników badań, wskazująca, że przed badaczami wciąż jeszcze stoi wiele zadań z obszaru edukacji i popularyzacji wiedzy o badaniach. Artykuł przybliża specyfikę badań UX oraz pokazuje możliwości, jakie niesie ich systematyczne wdrażanie dla użytkowników, organizacji i innych interesariuszy. Przedstawia także najpowszechniejsze bariery ograniczające pełną integrację badań z procesami projektowymi i biznesowymi oraz sposoby ich przezwyciężania, w których kluczowe jest współdziałanie. Dzięki badaniom można bowiem zmieniać świat, ale tylko we współpracy z projektantami i biznesem.